Archiwum zamówień publicznych

Przetarg nieograniczony - ubezpieczenie pojazdów

Znak sprawy: AT.272.36.2012

Przetarg nieograniczony - usługa okresowej kontroli poprawności i sprawności działania analizatorów marki TEOM FDMS

Znak sprawy: AT.272.34.2012

Przetarg nieograniczony - usługa okresowej kontroli poprawności i sprawności działania analizatorów marki THERMO

Znak sprawy: AT.272.33.2012

Przetarg nieograniczony - usługa okresowej kontroli poprawności i sprawności działania analizatorów marki API

Znak sprawy: AT.272.31.2012

Przetarg nieograniczony - usługa okresowej kontroli poprawności i sprawności działania analizatorów marki BAM 1020

Znak sprawy: AT.272.32.2012

Przetarg nieograniczony - dostawa spektrofotometru UV-VIS dwuwiązkowego dla WIOŚ Katowice

Znak sprawy: AT.272.30.2012

Przetarg nieograniczony - dostawa odczynników chemicznych dla Laboratorium WIOŚ Katowice

Znak sprawy: AT.272.29.2012

Przetarg nieograniczony - dostawa przepływomierza zwężkowego powietrza dla WIOŚ Katowice

Znak sprawy: AT.272.28.2012

Przetarg nieograniczony - dostawa materiałów filtracyjnych dla WIOŚ Katowice

Znak sprawy: AT.272.26.2012

Przetarg nieograniczony - dostawa oleju opałowego dla Delegatury WIOŚ w Częstochowie

Znak sprawy: AT.272.27.2012

Przetarg nieograniczony - dostawa wiatromierzy dla WIOŚ Katowice

Znak sprawy: AT.272.25.2012

Przetarg nieograniczony - dostawa aparatury do pomiarów meteorologicznych dla WIOŚ Katowice

Znak sprawy: AT.272.24.2012

Przetarg nieograniczony - dostawa analizatorów dla WIOŚ Katowice

Znak sprawy: AT.272.23.2012

Przetarg nieograniczony - dostawa analizatora przepływowego dla WIOŚ Katowice

Znak sprawy: AT.272.22.2012

Przetarg nieograniczony - dostawa mikroskopu biologicznego dla WIOŚ Katowice

Znak sprawy: AT.272.21.2012

Przetarg nieograniczony - dostawa pyłomierza PM 2,5 dla WIOŚ Katowice

Znak sprawy: AT.272.20.2012

Przetarg nieograniczony - dostawa aparatury do pomiarów meteorologicznych dla WIOŚ Katowice

Znak sprawy: AT.272.18.2012

Przetarg nieograniczony - dostawa datalogera dla WIOŚ Katowice

Znak sprawy: AT.272.19.2012

Przetarg nieograniczony - dostawa analizatora przepływowego dla WIOŚ Katowice

Znak sprawy: AT.272.17.2012

Przetarg nieograniczony - dostawa spektrofotometru UV-VIS dwuwiązowego dla WIOŚ Katowice

Znak sprawy: AT.272.16.2012

Przetarg nieograniczony - dostawa stacji meteo dla WIOŚ Katowice

Znak sprawy: AT.272.15.2012

Przetarg nieograniczony - dostawa kontenera dla WIOŚ Katowice

Znak sprawy: AT.272.14.2012

Przetarg nieograniczony - dostawa jednostek destylacyjnych do azotu Kjeldahla dla WIOŚ Katowice

Znak sprawy: AT.272.11.2012

Przetarg nieograniczony - dostawa odczynników chemicznych dla laboratorium WIOŚ Katowice

Znak sprawy: AT.272.10.2012

Przetarg nieograniczony - dostawa emisyjnego, sekwencyjnego spektromertu ICP - OES dla WIOŚ Katowice

Przetarg nieograniczony - obsługa 13 poborników pyłu zawieszonego systemu monitoringu jakości powietrza

Przetarg nieograniczony - dostawa urządzeń do kalibracji dla WIOŚ Katowice

Przetarg nieograniczony - dostawa selektywnego analizatora widma promieniowania elektromagnetycznego dla WIOŚ Katowice

Przetarg nieograniczony - dostawa mikroskopu biologicznego dla laboratorium WIOŚ Katowice

Przetarg nieograniczony - usługa rozliczenia projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Przetarg nieograniczony - dostawa oleju opałowego dla Delegatury WIOŚ w Częstochowie

Przetarg nieograniczony - ubezpieczenie 29 pojazdów samochodowych

Przetarg nieograniczony - utrzymanie należytej czystości i porządku nieruchomości, urządzeń, wyposażenia i sprzętu oraz prace konserwatorskie i porządkowe wokół i w obiekcie Delegaturach WIOŚ

Przetarg nieograniczony - na dostawę, montaż i podłączenie do systemu zbierania danych fabrycznie nowego automatycznego analizatora stężenia dwutlenku siarki w powietrzu

Przetarg nieograniczony - na ubezpieczenie 2 szt. fabrycznie nowych samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony

Przetarg nieograniczony - na okresową kontrolę poprawności i sprawności działania urządzeń meteorologicznych

Przetarg nieograniczony - dostawę, montaż i podłączenie do systemu zbierania danych fabrycznie nowych automatycznych analizatorów stężeń zanieczyszczeń powietrza

Przetarg nieograniczony - Okresowa kontrola analizatorów marki Thermo WIOŚ Katowice 2011

Przetarg nieograniczony - Okresowa kontrola analizatorów marki API WIOŚ Katowice 2011

Przetarg nieograniczony - Okresowa kontrola analizatorów marki ENVIRONNEMENT WIOŚ Katowice 2011

Przetarg nieograniczony - dostawa, montaż i uruchomienie systemu monitoringu pracy poborników pyłu, za pomocą sygnalizacji SMS, wysyłanych na konfigurowalny numer telefonu komórkowego, zgodnie ze szczegółową specyfikacją techniczną

Przetarg nieograniczony - sprzedaż i dostawa odczynników chemicznych, mikrobiologicznych i materiałów filtracyjnych do laboratoriów Delegatur Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Częstochowie i Bielsku Białej

Przetarg nieograniczony - sprzedaż, dostawa oraz posadowienie kontenera pomiarowego

Przetarg nieograniczony - sprzedaż, dostawa, montaż i podłączenie do systemu zbierania danych fabrycznie nowego automatycznego zewnętrznego kompaktowego urządzenia/zestawu pomiarowego do pomiarów stężenia dwutlenku siarki i tlenków azotu w powietrzu atmosferycznym

Przetarg nieograniczony - sprzedaż, dostawa, montaż i podłączenie do systemu zbierania danych fabrycznie nowego automatycznego analizatora stężenia benzenu w powietrzu atmosferycznym

Przetarg nieograniczony - ubezpieczenie 2 szt. fabrycznie nowych samochodów osobowych wraz z wyposażeniem

Ogłoszenie o wyborze ofery - Obsługa pyłomierzy WIOŚ Katowice 2011

Przetarg nieograniczony - obsługa 13 poborników pyłu zawieszonego systemu monitoringu jakości powietrza w 9 lokalizacjach na terenie województwa śląskiego, zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcjach obsługi aparatury oraz dobrą praktyką inżynierską przez odpowiednio przeszkolonych pracowników

Ogłoszenie o wyborze oferty w postępowaniu w trybie ocenę (art. 69 Prawa zamówień publicznych), gdzie przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostarczenie jednej sztuki fabrycznie nowego samochodu ciężarowego dla Delegatury WIOŚ w Bielsku-Białej

Przetarg nieograniczony - Dozorowanie – ochrona mienia Delegatury WIOŚ w Bielsku-Białej, ul. Partyzantów 117, utrzymanie czystości w budynku Delegatury oraz prace konserwatorskie i porządkowe wokół i w obiekcie Delegatury WIOŚ

Przetarg nieograniczony - sprzedaż, dostawa, montaż i podłączenie do systemu zbierania danych 1 szt. fabrycznie nowego analizatora stężenia tlenków azotu w powietrzu atmosferycznym (kod CPV: 38341500-2 Urządzenia do pomiaru zanieczyszczenia).

Przetarg nieograniczony - Sprzedaż, dostawa, montaż i podłączenie do systemu zbierania danych 1 szt. fabrycznie nowego automatycznego analizatora stężenia ozonu w powietrzu atmosferycznym (kod CPV: 38341500-2 Urządzenia do pomiaru zanieczyszczenia)

Przetarg nieograniczony - Usługi elektryczne na stacjach monitoringu powietrza 2010

Ogłoszenie o wyborze oferty w postępowaniu w trybie zapytania o cenę - art. 69 Prawa zamówień publicznych gdzie przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostarczenie do Delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Częstochowie ul. Rząsawska 24/28, 42-200 Częstochowa oleju opałowego (kod CPV: 09135100-5 ) w ilości 16 000 litrów o parametrach wg. SIWZ.

Przetarg nieograniczony na przeniesienie stacji pomiarowej usytuowanej w Chorzowie Batorym (autostrada A4) do Katowic (autostrada A4 ul. Górnośląska – pomiędzy KW PSP a Komendą Wojewódzką Policji) z budową przyłącza elektroenergetycznego i użyciem materiałów wykonawcy na podstawie szczegółowego zakresu oraz przedmiaru robót oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót

Przetarg nieograniczony na sprzedaż, dostawę i uruchomienie 1 szt. zewnętrznego automatycznego pobornika pyłu zawieszonego PM2,5 typu LVS

Przetarg nieograniczony na sprzedaż i dostarczenie szkła laboratoryjnego i innych przedmiotów użytku laboratoryjnego do laboratoriów Delegatur Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Częstochowie i w Bielsku Białej

Postępowanie w trybie zapytania o cenę - art. 69 Prawa zamówień publicznych na sprzedaż i dostarczenie dwóch sztuk fabrycznie nowych samochodów

Przetarg nieograniczony na sprzedaż i dostawę odczynników chemicznych, mikrobiologicznych i materiałów filtracyjnych do laboratoriów Delegatur Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Częstochowie i Bielsku Białej

Przetarg nieograniczony na sprzedaż i dostarczenie gazowych mieszanin wzorcowych do badań jakości powietrza wraz z dzierżawą 18 szt. butli na okres 36 miesięcy oraz sprzedaż i dostawa 18 szt. przejściówek do reduktorów do butli

Przetarg nieograniczony na sprzedaż, dostarczenie, montaż i podłączenie do systemu zbierania danych 4 szt. fabrycznie nowych automatycznych analizatorów stężenia pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu atmosferycznym

Przetarg nieograniczony sprzedaż, dostarczenie, montaż i podłączenie do systemu zbierania danych 4 szt. fabrycznie nowych automatycznych analizatorów stężenia pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu atmosferycznym oraz modernizacja analizatora pyłu zawieszonego typu TEOM1400A

Przetarg nieograniczony na obsługę 11 poborników pyłu zawieszonego systemu monitoringu jakości powietrza w 9 lokalizacjach na terenie województwa śląskiego

Przetarg nieograniczony na zabudowę 2 pyłomierzy PM10

Powiadomienie o ryzyku przekroczenia i przekroczeniu poziomu informowania lub poziomu alarmowego zanieczyszczeń w powietrzu

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu alarmowego i poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 18 2021 r. (Czytaj dalej...)

www.obywatel.gov.pl