Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie

Zasady udostępniania informacji

Udostępnianie informacji o środowisku odbywa się na podstawie działu II (art. 8-28) ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz.U.2017 r., 1405 z późn. zm.).

Organy administracji są obowiązana do udostępniania każdemu informacji o środowisku i jego ochronie znajdujących się w ich posiadaniu lub które są dla nich przeznaczone. Wobec powyższego Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach udostępnia informacje każdemu, na pisemny wniosek, z zastrzeżeniem, że informacje nie wymagające wyszukiwania, które mogą być przekazane w formie ustnej, udostępnia się bez pisemnego wniosku.

Dokumenty, o których dane są zamieszczone w publicznie dostępnych wykazach, udostępnia się w dniu złożenia wniosku.

Wzór wniosku o udostępnienie informacji o środowisku

Zakres

Udostępnieniu podlegają informacje dotyczące (art. 9 ust 1 ustawy z 3.10.2008 r.):

 • stanu elementów środowiska takich jak: powietrze, woda, powierzchnia ziemi i inne oraz wzajemnych oddziaływań między tymi elementami,
 • emisji,
 • środków takich jak: środki administracyjne, polityki, przepisy prawne dotyczące środowiska i gospodarki wodnej, plany, programy oraz porozumienia w sprawie ochrony środowiska, a także działań wpływających lub mogących wpłynąć na elementy środowiska oraz na emisje i zanieczyszczenia, jak również środków i działań, które mają na celu ochronę tych elementów,
 • raportów na temat realizacji przepisów dotyczących ochrony środowiska.

Informacje udostępnia się w formie ustnej, wizualnej, dźwiękowej, elektronicznej lub innej formie.

Opłaty

Udostępnianie informacji jest bezpłatne, gdy:

 • przekazanie informacji nastąpiło ustnie,
 • w siedzibie WIOŚ nastąpiło przeglądanie dokumentów, które znajdują się w publicznie dostępnym wykazie danych.

Udostępnianie informacji jest płatne, gdy:

 • przekazanie informacji nastąpiło w formie pisemnej,
 • sporządzenie informacji wymagało wyszukania i przeglądania dokumentów lub danych,
 • sporządzono kopie dokumentów lub danych,
 • informacje zostaną przekazane drogą pocztową.

Opłatę za wyszukiwanie informacji oraz sporządzanie kopii dokumentów i danych uiszcza się po jej ustaleniu przez wpłatę na rachunek bankowy o numerze:

25 1010 1212 0051 0622 3100 0000.

Udostępnianie informacji podlegających opłacie następuje po przedstawieniu dowodu wpłaty na rachunek bankowy. Nie pobiera się opłaty skarbowej za złożenie wniosku o udostępnienie informacji o środowisku. Kwotę opłaty za udostępnienie informacji nalicza się zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku (Dz. U. Nr 215 poz. 1415). Wynoszą one:
5 zł - wyszukanie informacji zawierającej do dziesięciu dokumentów,
0,50 zł - za każdy kolejny dokument, jeżeli informacja wymaga wyszukania więcej niż dziesięciu dokumentów.

Sporządzanie kopii dokumentów lub danych w formacie 210 mm x 297 mm (A4):
0,15 zł - za stronę kopii czarno-białej
1,50 zł - za stronę kopii kolorowej.

Za przesłanie kopii dokumentów lub danych drogą pocztową pobiera się opłatę w wysokości podanej w obowiązującym cenniku usług pocztowych lub kurierskich operatora, ustalonego wspólnie przez WIOŚ i wnioskującego, za przesyłkę danego rodzaju i danej kategorii wagowej.

Opłata za aktualny stan zanieczyszczeń powietrza, tzw. "tło" wynosi:
5,15 zł w przypadku odbioru osobistego w siedzibie WIOŚ,
10,35 zł w przypadku przekazanie listem poleconym na adres wnioskodawcy.

Terminy

Informacja o stanie środowiska udostępniania jest bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca od dnia otrzymania wniosku. Ze względu na stopień skomplikowania sprawy termin, może zostać przedłużony do 2 miesięcy.

W przypadku danych, które zamieszczone są w publicznie dostępnym wykazie udostępnienie następuje w dniu złożenia wniosku.

Ograniczenia

Przypadki związane z odmową udostepnienia informacji określa art. 16 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Odmowa następuje min. jeżeli informacje dotyczą:

 • • danych jednostkowych uzyskiwanych w badaniach statystycznych statystyki publicznej, o których mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej, lub przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,
 • • spraw objętych toczącym się postępowaniem sądowym, dyscyplinarnym lub karnym, jeżeli ujawnienie informacji mogłoby zakłócić przebieg postępowania,
 • • spraw będących przedmiotem praw autorskich oraz patentowych, jeżeli udostępnienie mogłoby naruszyć te prawa,
 • • dokumentów lub danych dostarczonych przez osoby trzecie, jeżeli nie miały one obowiązku ich dostarczenia i złożyły zastrzeżenie o ich nieudostępnianiu,
 • • przedsięwzięć realizowanych na terenach zamkniętych, co do których nie prowadzi się postępowania z udziałem społeczeństwa, zgodnie z art. 79 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku
 • • dokumentów lub danych, których ujawnienie mogłoby spowodować zagrożenie środowiska.

Ponadto nie udostępnia się danych gdy:

 • • wymagałoby to dostarczenia dokumentów lub danych będących w trakcie opracowywania lub przeznaczonych do wewnętrznego komunikowania się,
 • • wniosek o udostępnienie informacji jest w sposób oczywisty niemożliwy do zrealizowania lub sformułowany w sposób zbyt ogólny,
 • • na uzasadniony wniosek przekazującego informacje, wyłącza się dane o wartości handlowej, w tym zwłaszcza dane technologiczne, o ile ich ujawnienie mogłoby pogorszyć jego konkurencyjną pozycję.
Dokument Miejsce przechowywania
Raporty zanieczyszczeń powietrza na stanowiskach pomiarowych za rok WIOŚ Katowice, pok. nr A407,
Bielsko-Biała, pok. nr 59,
Częstochowa, pok. nr 328
Raporty z badań w punkcie monitoringowym wód podziemnych WIOŚ Katowice, pok. nr A407,
Bielsko-Biała, pok. nr 59,
Częstochowa, pok. nr 328
Raporty dobowe z badań monitoringu rzek WIOŚ Katowice, pok. nr A407,
Bielsko-Biała, pok. nr 59,
Częstochowa, pok. nr 328
Ocena statystyczna wyników badań monitoringu rzek w punkcie WIOŚ Katowice, pok. nr A407,
Bielsko-Biała, pok. nr 59,
Częstochowa, pok. nr 328
Raporty dobowe z badań zbiorników zaporowych WIOŚ Katowice, pok. nr A407,
Bielsko-Biała, pok. nr 59,
Częstochowa, pok. nr 328
Sprawozdania z wyników pomiaru hałasu w punkcie pomiarowym WIOŚ Katowice, pok. nr A407,
Bielsko-Biała, pok. nr 59,
Częstochowa, pok. nr 328
Ocena jakości powietrza w województwie śląskim WIOŚ Katowice, pok. nr A407,
Bielsko-Biała, pok. nr 59,
Częstochowa, pok. nr 328
Ocena jakości wód powierzchniowych płynących wykonana na podstawie badań prowadzonych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska WIOŚ Katowice, pok. nr A407,
Bielsko-Biała, pok. nr 59,
Częstochowa, pok. nr 328
Informacja o jakości wód podziemnych w województwie śląskim wykonana na podstawie badań prowadzonych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska WIOŚ Katowice, pok. nr A407,
Bielsko-Biała, pok. nr 59,
Częstochowa, pok. nr 328

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: 2018-02-01, Ewa Dziedzic
Infomację zamieścił modyfikację: 2018-02-01, Agnieszka Zasadzień
Ryzyko przekroczenia i przekroczenie poziomów alarmowych w powietrzu

Powiadomienie o przekroczeniu wartości dobowej 150 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu z dnia 18 grudnia 2018 roku (Czytaj dalej...)

www.obywatel.gov.pl