Organizacja przyjmowania, rejestrowania i rozpatrywania wniosków, skarg i interwencji

Podstawa prawna:

  1. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego;
  2. rozporządzenie RM z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków /Dz.U. Nr 5, poz. 46/;
  3. zarządzenie Wojewody Śląskiego nr 373/02 z dnia 27 września 2002 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad organizacji przyjmowania, rejestrowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim, jednostkach organizacyjnych stanowiących aparat pomocniczy kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich oraz jednostkach podporządkowanych Wojewodzie.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach w ramach swej działalności przyjmuje oraz rozpatruje wnioski, skargi, petycje i interwencje.

Przedmiotem skargi może być zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez organ lub pracowników. Skargi i wnioski wnoszone na piśmie powinny zawierać imię i nazwisko oraz adres wnoszącego. W razie niespełnienia ww. warunku przez wnoszącego, sprawę pozostawia się bez rozpoznania.

Jeżeli rozpatrzenie skargi lub wniosku wymaga uprzedniego zbadania i wyjaśnienia sprawy, organ właściwy do rozpatrzenia skargi lub wniosku zbiera niezbędne materiały. W tym celu może zwrócić się do innych organów o przekazanie niezbędnych materiałów i wyjaśnień. Natomiast jeśli skargi lub wnioski dotyczą kilku spraw podlegających rozpatrzeniu przez różne organy, są one rozpatrywane przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w zakresie należącym do jego właściwości. Pozostałe zaś są przekazywane niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni, organom właściwym do ich załatwienia.

Właściwym do rozpatrzenia skargi jest Główny Inspektor Ochrony Środowiska jako organ wyższego stopnia. Organ właściwy powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki jednak nie później niż w ciągu miesiąca. Skarżący powinien być zawiadomiony o sposobie załatwienia skargi pisemnie z podpisem z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego osoby upoważnionej do rozpatrzenia skargi. Zawiadomienie o odmownym załatwieniu skargi powinno zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne.

Przedmiotem wniosku mogą być sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom. Wnioski składa się do organu właściwego ze względu na przedmiot wniosku. Wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki lecz nie później niż w ciągu miesiąca. O sposobie załatwienia wniosku zawiadamia się wnioskodawcę. Wnioskodawcy niezadowolonemu ze sposobu załatwienia wniosku lub nie załatwienia w terminie przysługuje skarga w trybie określonym w poprzednim akapicie.

Interwencje.

W celu sprawdzenia zasadności skargi lub interwencji bądź informacji zamieszczonej w środkach masowego przekazu czy przekazanej przez inny organ administracji publicznej, z których treści wynika domniemanie wystąpienia pogorszenia stanu środowiska lub zagrożenia życia lub zdrowia ludzi albo wystąpienia nadmiernej uciążliwości świadczącej o naruszeniu wymagań środowiska WIOŚ podejmuje decyzję o sposobie wyjaśnienia skargi lub interwencji. W uzasadnionych przypadkach organy IOŚ podejmują pozaplanowe kontrole, które w razie stwierdzenia naruszeń skutkują wszczęciem postępowania administracyjnego, toczącego się z urzędu w trybie przepisów Kpa. O wyniku kontroli interwencyjnej lub innych ustaleń powiadamia się skarżącego lub inne źródło informacji. Wpływające do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach skargi, wnioski i interwencje są rejestrowane w formie elektronicznej w Wydziale i Działach Inspekcji.

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: 2018-02-01, Ewa Dziedzic
Infomację zamieścił modyfikację: 2018-02-01, Agnieszka Zasadzień
Powiadomienie o ryzyku przekroczenia i przekroczeniu poziomu informowania lub poziomu alarmowego zanieczyszczeń w powietrzu

Powiadomienie o ryzyku przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 9 maja 2020 r. (Czytaj dalej...)

www.obywatel.gov.pl