Opłata skarbowa
Informacja na temat stosowania przez IOŚ przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej /j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 1827/ oraz rozporządzenia MF z dnia 28 września 2007 roku w sprawie zapłaty opłaty skarbowej /Dz.U. 2007 r. Nr. 187 poz.1330/.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt. 1 a) ustawy opłacie skarbowej podlega w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej dokonanie czynności urzędowej na wniosek ale tylko w sprawach ujętych w wykazie przedmiotów opłaty skarbowej określonych w załączniku do ustawy, co wynika z zapisu art.4 ustawy. Nie podlega już więc opłacie sam wniosek i załączniki tylko czynność urzędowa organu, wykonana w związku ze złożeniem wniosku.

W części I wykazu, w którym określono dokonanie jakich czynności urzędowych podlega opłacie, w działalności WIOŚ ma zastosowanie zapis w poz. 53. Oznacza, że opłatę skarbową w wysokości 10 zł strona powinna uiścić od decyzji innych niż wymienione w załączniku, do których mają zastosowanie przepisy KPA. Należy przez to rozumieć, że nie pobiera się opłaty od decyzji wydawanych przez WIOŚ na mocy art. 298 ustawy POŚ, ponieważ nie są to czynności urzędowe wykonane na wniosek lecz z urzędu. Nie podlegają opłacie decyzje wymienione w załączniku pod pozycją 53 w kolumnie 4 tj. decyzje umarzające postępowanie lub wydawane w postępowaniu odwoławczym albo w trybie szczególnym. Natomiast będzie wymagana opłata przy wydawaniu decyzji o odroczeniu płatności kary i rozkładaniu należności na raty, ponieważ nie zostały wymienione w ustawie jako zwolnione od opłaty a są wydawane na wniosek.

Drugim przedmiotem opłaty skarbowej – zgodnie z art. 1 ust. 1 b) ustawy są zaświadczenia wydane na wniosek ujęte w II części wykazu w pozycji 14, 15 i 16. Stawka opłaty w każdym z tych przypadków wynosi 105 złotych. Pod poz. 14 ujęto zaświadczenia stwierdzające, że obiekty budowlane i urządzenia techniczne przeznaczone do wykonywania określonej działalności gospodarczej spełniają wymagania określone w przepisach o ochronie środowiska. Są to zaświadczenia wydawane w oparciu o przepisy następujących ustaw :

  • ustawa o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wywarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym /j.t. Dz.U. 2017 r. poz. 290/,
  • ustawa z dnia 02 marca 2001 r. o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzaniu wyrobów tytoniowych /j.t. Dz.U. 2017 r,. poz. 206/,
  • ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego /j.t. Dz.U. 2017 poz. 283 – art. 14 ust. 2 pkt 8/,
  • ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina- j.t. Dz.U. 2016 r. poz.1688.

W pozycji 15 ustalono, że opłacie podlegają również zaświadczenia stwierdzające, że na terenie, na którym położone jest projektowane ekologiczne gospodarstwo rolne, nie nastąpiło przekroczenie dopuszczalnych stężeń dopuszczalnych substancji zanieczyszczających powietrze i wodę wydawane na podstawie art. 28 ust.3 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska /j.t. Dz.U. 2016 r. poz. 1688/.

W innych przypadkach wydawane przez IOŚ zaświadczenia podlegają opłacie w wysokości 17 zł o czym świadczy zapis w pozycji 21 wykazu. Nie zostało wymienione w wykazie i powinno podlegać opłacie w tej wysokości zaświadczenie wydawane dla uzasadnienia wniosków o wydanie zezwoleń przez Agencję Restrukturyzacji Rolnictwa, jednakże te zaświadczenia zostały wyłączone z obowiązku uiszczenia opłaty jako wyłączenia przedmiotowe w art. 2 ust 1 pkt 5 w zw. z pkt 3 ustawy o opłacie skarbowej.

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej ciąży na osobie lub podmiocie na rzecz których dokonuje się czynności urzędowej lub wydaje zaświadczenie i powstaje z chwilą złożenia wniosku o dokonanie czynności lub o wydanie zaświadczenia, chyba , że dana osoba lub podmiot jest zwolniona z obowiązku uiszczenia opłaty. Zwolnienia podmiotowe zostały ujęte w art. 7 ustawy. Do wniosku o dokonanie czynności lub wydanie zaświadczenia zobowiązany powinien dołączyć dowód wniesienia opłaty w kasie lub na rachunek UM w Katowicach ponieważ organem podatkowym właściwym miejscowo dla czynności wykonywanych przez WIOŚ Katowice jest Prezydent Katowic ponieważ tam mieści się siedziba organu dokonującego czynności czyli Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. Dowód zapłaty pozostaje w aktach sprawy chyba, że zobowiązany poprosi o jego zwrot. Wówczas na odwrocie dowodu należy dokonać adnotacji określającej przedmiot opłaty, kwotę, datę złożenia wniosku. Adnotacja powinna zawierać imię nazwisko i stanowisko służbowe dokonującego adnotacji oraz pieczęć urzędową /§ 3 rozporządzenia/. Adnotację należy również zamieścić na wydawanym dokumencie czyli zaświadczeniu lub decyzji. Ta adnotacja powinna zawierać informację o dokonaniu opłaty, jej wysokości, datę wpłaty, nr pokwitowania lub rachunku bankowego, na który dokonano wpłaty, podstawę prawną nie pobrania opłaty, zwolnienia lub wyłączenia.

Kolejnym przedmiotem podlegającym opłacie skarbowej jest złożenie w WIOŚ dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii /art.1 ust.2 pkt 2 ustawy o opłacie skarbowej/. W tej sprawie zobowiązanym do wykonania obowiązków związanych z wniesieniem opłaty jest mocodawca, pełnomocnik, przedsiębiorca lub prokurent od każdego stosunku pełnomocnictwa lub każdego odpisu wypisu lub kopii. Należy respektować zwolnienia od opłaty określone w art.7 ustawy oraz zwolnienia wskazane w cz.IV załącznika do ustawy. W przypadku pełnomocnictw organem właściwym do uiszczenia opłaty jest prezydent miasta w którym ma miejsce złożenie dokumentu czyli odpowiednio Katowic, Bielska- Białej czy Częstochowy /art. 12 ust.2 pkt 2 ustawy/. Wymagana kwota opłaty to 17 złotych. Procedury dokonywania adnotacji są tożsame jak w przypadku wniosków o wydanie decyzji czy zaświadczeń.

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: 2018-02-01, Ewa Dziedzic
Infomację zamieścił modyfikację: 2018-02-01, Agnieszka Zasadzień
Powiadomienie o ryzyku przekroczenia i przekroczeniu poziomu informowania lub poziomu alarmowego zanieczyszczeń w powietrzu

Powiadomienie o ryzyku przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 9 maja 2020 r. (Czytaj dalej...)

www.obywatel.gov.pl