Udostępnianie informacji publicznej

Podstawową regulacją prawną, zapewniającą każdemu obywatelowi możliwość uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej jest ustawa o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2001 nr 112 poz. 1198).

Każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonych w ustawie.

Udostępnieniu podlega informacja publiczna, w szczególności o:

 • • polityce wewnętrznej i zagranicznej, w tym o: zamierzeniach działań władzy ustawodawczej oraz wykonawczej, projektowaniu aktów normatywnych oraz o programach w zakresie realizacji zadań publicznych, sposobie ich realizacji, wykonywaniu i skutkach realizacji tych zadań,
 • • podmiotach, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy, w tym o: statusie prawnym lub formie prawnej, organizacji, przedmiocie działalności i kompetencjach, organach i osobach sprawujących w nich funkcje i ich kompetencjach, strukturze własnościowej, majątku, którym dysponują,
 • • zasadach funkcjonowania podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1, w tym o: trybie działania władz publicznych i ich jednostek organizacyjnych, trybie działania państwowych osób prawnych i osób prawnych samorządu terytorialnego w zakresie wykonywania zadań publicznych i ich działalności w ramach gospodarki budżetowej i pozabudżetowej, sposobach stanowienia aktów publicznoprawnych, sposobach przyjmowania i załatwiania spraw, stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania oraz prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych,
 • • danych publicznych, w tym: treść i postać dokumentów urzędowych, w szczególności treść aktów administracyjnych i innych rozstrzygnięć, dokumentacja przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających, stanowiska w sprawach publicznych zajęte przez organy władzy publicznej i przez funkcjonariuszy publicznych w rozumieniu przepisów Kodeksu karnego, treść innych wystąpień i ocen dokonywanych przez organy władzy publicznej oraz informacja o stanie państwa, samorządów i ich jednostek organizacyjnych,
 • • majątku publicznym, długu publicznym, pomocy publicznej oraz ciężarach publicznych.
 • • Dokumentem urzędowym w rozumieniu ww. ustawy jest treść oświadczenia woli lub wiedzy, utrwalona i podpisana w dowolnej formie przez funkcjonariusza publicznego w rozumieniu przepisów Kodeksu karnego, w ramach jego kompetencji, skierowana do innego podmiotu lub złożona do akt sprawy.
 • • Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje podmiot obowiązany do udostępnienia, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku.
 • • Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny, jeśli jednak w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, podmiot obowiązany do udostępnienia ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, podmiot ten może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

Wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informacji publicznej lub każdej jej części, będącej w posiadaniu podmiotów uprawnionych do jej posiadania, w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż jej pierwotny publiczny cel wykorzystywania, dla którego informacja została wytworzona, stanowi ponowne wykorzystywanie informacji publicznej.

Ponowne wykorzystanie informacji publicznej dotyczy informacji:

 • • udostępnionej na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej,
 • • udostępnionej w sposób inny niż w Biuletynie Informacji Publicznej,
 • • udostępnionej w centralnym repozytorium,
 • • przekazanej na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej.

Ponadto Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach , jako podmiot zobowiązany do udostępnienia informacji publicznej, nie jest obowiązany do opracowywania, w szczególności przetworzenia, informacji publicznej w celu jej ponownego wykorzystywania oraz dostarczania z nich wyciągów, jeżeli spowoduje to konieczność podjęcia nieproporcjonalnych działań przekraczających proste czynności.

Ograniczenia prawa do informacji publicznej

 • - Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (j.t. Dz. U. 2018 r. poz. 412) oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych.
 • - Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. 2016 poz. 922).

Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa.

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: 2018-04-17, Agata Bucko-Serafin
Infomację zamieścił modyfikację: 2018-04-17, Agnieszka Zasadzień
Powiadomienie o ryzyku przekroczenia i przekroczeniu poziomu informowania lub poziomu alarmowego zanieczyszczeń w powietrzu

Powiadomienie o ryzyku przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 9 maja 2020 r. (Czytaj dalej...)

www.obywatel.gov.pl