Petycja

2/2015 z dnia 7.09.2015 dotyczy interwencji na hałas agregatu przy ul. Klonowej w Zabrzu

 • Skan petycji (pdf, 318 MB)
 • 2015-09-18
  Zwrócono się do Zabrzańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ADS „Południe” z prośbą o informację, na temat podjętych działań w zakresie zmniejszenia uciążliwości, związanych z funkcjonowaniem przedmiotowego agregatu chłodzącego oraz o przekazanie nazwy oraz danych teleadresowych podmiotu gospodarczego, prowadzącego działalność na parterze budynku mieszkalnego, przy ul. Klonowej 15, na potrzeby którego pracuje przedmiotowy agregat chłodzący, celem ewentualnego przeprowadzenia kontroli przedmiotowego zakładu, w zakresie ochrony środowiska przed hałasem.
 • 2016-03-03
  Ponadto przekazano przedmiotową interwencję do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Zabrzu, celem rozpatrzenia zgodnie z posiadanymi kompetencjami w zakresie wpływu drgań agregatu na budynek mieszkalny. Jednocześnie, w piśmie tym, zwrócono się z prośbą o sprawdzenie zgodności lokalizacji przedmiotowego urządzenia z przepisami prawa budowlanego.
  W związku z uzyskanymi informacjami, została przeprowadzona kontrola sklepu firmowego, należącego do podmiotu: Zakłady Mięsne „UNIMIĘS” Sp. z o.o. Kontrola wykonana została w trybie interwencyjnym, tj. bez wcześniejszego zawiadomienia przedsiębiorcy o zamiarze jej rozpoczęcia. Podczas kontroli ustalono, iż źródłem emisji hałasu do środowiska z terenu przedmiotowego sklepu, podnoszonym w petycji, jest instalacja chłodnicza przedmiotowego sklepu. Dominujące źródło emisji hałasu do środowiska stanowi wchodzący w jej skład agregat (sprężarka), umiejscowiony na zewnętrznej elewacji budynku, przy ul. Klonowej 15 w Zabrzu. W ramach kontroli zostały przeprowadzone pomiary poziomu hałasu w środowisku, w nocnej porze doby. Punkty pomiarowe usytuowane zostały na terenach chronionych akustycznie o największym oddziaływaniu źródeł hałasu. W wyniku przeprowadzonych pomiarów poziomu hałasu w środowisku nie stwierdzono przekroczeń poziomów dopuszczalnych hałasu w środowisku, w nocnej porze doby.
  Jednocześnie ustalono, iż celem zmniejszenia uciążliwości akustycznej dla okolicznych mieszkańców, został zakupiony agregat z płynną regulacją obrotów wentylatora skraplacza. Ponadto, w późniejszym terminie, zakupione i zamontowane zostało specjalne wyciszenie sprężarki, tzw. „Sound Shell”.
Powiadomienie o ryzyku przekroczenia i przekroczeniu poziomu informowania lub poziomu alarmowego zanieczyszczeń w powietrzu

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu alarmowego i poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 18 2021 r. (Czytaj dalej...)

www.obywatel.gov.pl