Informacje o stanie środowiska w województwie śląskim w 2013 roku

Powietrze

Informacje o aktualnym stanie powietrza udostępniane na pisemny wniosek podlegają opłacie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku (Dz. U. Nr 215 poz. 1415).

Opłata za udostępnienie informacji o aktualnym stanie powietrza wynosi odpowiednio:

  • - 5,15 zł w przypadku odbioru osobistego w siedzibie WIOŚ,
  • - 9,35 zł w przypadku przekazania listem poleconym na adres wnioskodawcy.

Udostępnianie informacji następuje po przedstawieniu dowodu wpłaty na rachunek bankowy WIOŚ Katowice: 25 1010 1212 0051 0622 3100 0000

Wody powierzchniowe

Powiadomienie o ryzyku przekroczenia i przekroczeniu poziomu informowania lub poziomu alarmowego zanieczyszczeń w powietrzu

Powiadomienie o ryzyku przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 9 maja 2020 r. (Czytaj dalej...)

www.obywatel.gov.pl