Informacje o stanie środowiska w województwie śląskim w 2012 roku

Wody powierzchniowe

Wody podziemne

Powietrze

Informacje o aktualnym stanie powietrza udostępniane na pisemny wniosek podlegają opłacie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku (Dz. U. Nr 215 poz. 1415).

Opłata za udostępnienie informacji o aktualnym stanie powietrza wynosi odpowiednio:

  • - 5,15 zł w przypadku odbioru osobistego w siedzibie WIOŚ,
  • - 8,95 zł w przypadku przekazania listem poleconym na adres wnioskodawcy (opłata 9,35 obowiązuje od 1 lutego 2014 roku w związku ze zmianą opłaty pocztowej).

Udostępnianie informacji następuje po przedstawieniu dowodu wpłaty na rachunek bankowy WIOŚ Katowice: 25 1010 1212 0051 0622 3100 0000

Hałas

Pola elektromagnetyczne

Gleba i ziemia

Ryzyko przekroczenia i przekroczenie poziomów alarmowych w powietrzu

Powiadomienie o przekroczeniu wartości dobowej 150 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu z dnia 31 marca 2019 roku (Czytaj dalej...)

www.obywatel.gov.pl