Informacje ogólne o laboratorium WIOŚ

Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach posiada pracownie:

 • obsługi sieci pomiarowej monitoringu powietrza – funkcjonująca w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu w Katowicach;
 • analiz manualnych, instrumentalnych, hydrobiologicznych, mikrobiologicznych oraz pomiarów terenowych i pobierania próbek – funkcjonująca w siedzibie Delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu w Bielsku-Białej;
 • analiz manualnych, instrumentalnych, hydrobiologicznych oraz pomiarów terenowych i pobierania próbek – funkcjonująca w siedzibie Delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu w Częstochowie.

  Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska wykonuje badania wszystkich elementów środowiska naturalnego tzn. wód, ścieków, powietrza atmosferycznego, gazów odlotowych, odpadów, gleb i roślin. Do statutowych zadań laboratorium należą wykonanie analiz fizykochemicznych, bakteriologicznych i hydrobiologicznych wszystkich komponentów środowiska w ramach monitoringu środowiska, które obejmują:

  • rzeki i zbiorniki zaporowe,
  • wody podziemne,
  • chemizm opadów atmosferycznych,
  • automatyczne i manualne pomiary zanieczyszczenia powietrza,
  • gleby,
  • hałas komunikacyjny,
  • pól elektromagnetycznych.

  Wyniki badań stanowią materiał źródłowy dla wykonania opracowań i raportów o stanie środowiska.

  Drugim zadaniem laboratorium jest prowadzenie badań w ramach kontroli przestrzegania prawa o ochronie środowiska w jednostkach gospodarczych. Badania te służą ocenie wielkości zanieczyszczeń wprowadzanych do środowiska. Badania wykonywane dla potrzeb kontrolno-inspekcyjnych obejmują pomiary wielkości zanieczyszczeń pyłowo-gazowych emitowanych przez podmioty gospodarcze do atmosfery, pomiary stężenia zanieczyszczeń fizykochemicznych odprowadzanych w ściekach do wód powierzchniowych i gleby, pomiary natężenia hałasu emitowanego przez podmioty gospodarcze, badania opadów wytwarzanych i deponowanych w środowisku. Wykonywane są również badania i pomiary na rzecz podmiotów gospodarczych i osób fizycznych w ramach zleceń zewnętrznych.

  Pracownie analiz posiadają właściwe wyposażenie laboratoryjne pozwalające w pełni realizować przyjęty program badawczy. Metody badawcze są zgodne z Polskimi Normami, międzynarodowymi normami ISO, metodami zalecanymi przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, a także udokumentowanymi metodykami, które są opracowane przez instytuty naukowo badawcze pracujące na rzecz ochrony środowiska. Wykorzystywane są również noty aplikacyjne firm dostarczających wysokiej klasy aparaturę badawczą, stosowaną w laboratoriach ochrony środowiska. Dla pełnego uwiarygodnienia wyników badań w laboratoriach dużym nakładem pracy i środków finansowych opracowano i wdrożono system zarządzania. System został zaakceptowany przez Polskie Centrum Akredytacji i laboratoria uzyskały certyfikat akredytacji laboratorium.

  Szczegóły na stronach poświęconych poszczególnym pracowniom analiz.

Ryzyko przekroczenia i przekroczenie poziomów alarmowych w powietrzu

Powiadowienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu PM10 w powietrzu z dnia 11 stycznia 2018 roku (Czytaj dalej...)

www.obywatel.gov.pl