Pracownia analiz manualnych, instrumentalnych, hydrobiologicznych oraz pomiarów terenowych i pobierania próbek z siedzibą w Częstochowie

Pracownia analiz manualnych, instrumentalnych, hydrobiologicznych oraz pomiarów terenowych i pobierania próbek wchodzi w skład Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach.

Pracownia analiz manualnych, instrumentalnych, hydrobiologicznych oraz pomiarów terenowych i pobierania próbek znajduje się w budynku siedziby Delegatury WIOŚ w Częstochowie.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
Pracownia analiz manualnych, instrumentalnych, hydrobiologicznych oraz pomiarów terenowych i pobierania próbek
ul. Rząsawska 24/28
42-200 Częstochowa
tel. 34-364-35-12, 34-364-35-17, 34-364-35-23, tel./faks 34-360-42-80
e-mail : czestochowa@katowice.pios.gov.pl

Pracownia analiz manualnych, instrumentalnych, hydrobiologicznych, oraz pomiarów terenowych i pobierania próbek z siedzibą w Częstochowie wykonuje badania wszystkich elementów środowiska naturalnego tzn. wód, ścieków, powietrza atmosferycznego, gazów odlotowych, odpadów, gleb. Próbki pobierane są w czasie kontroli, monitoringu państwowego i regionalnego, w ramach interwencji na skutek nadzwyczajnych zagrożeń środowiska oraz na zlecenia spoza Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

Dla pełnego uwiarygodnienia wyników badań w pracowni dużym nakładem pracy i środków finansowych opracowano i wdrożono system zarządzania. System został zaakceptowany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji w 2004 roku i pracownia uzyskała certyfikat akredytacji laboratorium. Obecnie pracownia posiada certyfikat akredytacji potwierdzający zgodność systemu zarządzania z wymogami normy PN-EN ISO/ICE 17025:2005. Certyfikat jest ważny do 23-05-2020 roku.

Certyfikat

Zakres badań objętych akredytacją

Pracownia Analiz dąży do zdobycia i utrzymania zaufania klientów do niepodważalnej wiarygodności pracy Laboratorium.

Pracownia Analiz pragnie rozpoznać i spełniać wszystkie oczekiwania klientów dotyczące wykonywanych badań środowiska, o ile nie naruszają one zasad postępowania warunkujących akredytację Laboratorium.

Przy wykonywaniu badań Pracownia Analiz stosuje dobrą praktykę profesjonalną wyrażającą się poprzez:

 • • wykonywanie badań wyłącznie udokumentowanymi, sprawdzonymi metodami badawczymi
 • • posługiwanie się kompletnym, nadzorowanym wyposażeniem pomiarowym i badawczym
 • • wykonywanie badań w odpowiednich warunkach środowiska badań, niezbędnych do realizacji deklarowanego zakresu badań
 • • wykonywanie badań przez kompetentny personel o wysokich potwierdzonych kwalifikacjach w zakresie wykonywanych badań
 • • kontrolowanie określonego poziom jakości badań poprzez wielopoziomową kontrolę jakości i uczestnictwo w badaniach międzylaboratoryjnych.

Pracownicy zobowiązani są do ciągłego doskonalenia umiejętności i kwalifikacji zawodowych czemu służy uczestnictwo w szkoleniach specjalistycznych, konferencjach i sympozjach.

Ze względu na potrzeby w zakresie badań wszystkich komponentów środowiska laboratoriów posługuje się ponad stu metodami badawczymi. Są to badania fizyczne, chemiczne i hydrobiologiczne.

Zapotrzebowanie na badania nowych wskaźników zanieczyszczeń oraz badania zanieczyszczeń, których szkodliwość wykazują już ilości śladowe, sprawiają że laboratorium stale pracuje nad wdrażaniem nowych metod badawczych i nowych technik analitycznych związanych z nowoczesną aparaturą.

Obecnie Pracownia przy wykonywaniu badań posługuje się pełnym zakresem technik analitycznych od tradycyjnych grawimetrycznych, miareczkowych, poprzez spektrofotometryczne, po metody spektrofotometrii absorpcji atomowej z atomizacją elektrotermiczną, metody chromatografii gazowej z detektorami FID i ECD, chromatografii jonowej, chromatografii cieczowej. Część badań może być wykonywana kilkoma metodami.

Ważniejsze przyrządy wykorzystywane przy wykonywaniu badań to:

 • 1. chromatografy gazowe z detektorami FID i ECD umożliwiające analizę związków organicznych między innymi (węglowodorów aromatycznych, alifatycznych i ich chlorowcopochodnych, polichlorowanych bifenyli, pestycydów,
 • 2. chromatograf cieczowy umożliwiający analizę wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych,
 • 3. chromatograf jonowy do analiz anionów (fluorki, chlorki, siarczany, azotany),
 • 4. spektrometr absorpcji atomowej z atomizacją w piecu grafitowym- do oznaczania metali przy najniższych stężeniach,
 • 5. spektrometr emisyjny z plazmą wzbudzoną indukcyjnie ICP-OES do oznaczania metali,
 • 6. analizator rtęci - do oznaczania rtęci w próbkach ciekłych i stałych,
 • 7. spektrofotometry przepływowe FIAstar, na których wykonuje się badania azotynów, amoniaku, fosforanów, fosforu ogólnego, detergentów anionowych,
 • 8. mineralizatory mikrofalowe - do roztwarzania próbek stałych (gleby, osady, pyły),
 • 9. analizator węgla- do oznaczania ogólnego węgla organicznego(TOC),
 • 10. mikroskopy badawcze - do badań hydrobiologicznych,
 • 11. tlenomierze, pH-metry, konduktometry,
 • 12. analizator gazów spalinowych Horiba - do pomiarów emisji zanieczyszczeń powietrza (SO2, NOx, CO, CO2),
 • 13. pyłomierz przemysłowe firmy EMIO - do pomiarów emisji zanieczyszczeń pyłowych
 • 14. mierniki dźwięku firmy Svantek

System zarządzania gwarantuje klientom nie tylko wiarygodność i poprawność wykonanych badań ale również poufność.

Bieżące codzienne badanie równolegle z próbkami materiałów referencyjnych pozwala śledzić jakość badań. Pracownia dysponuje wykształconą i doświadczoną kadrą pracowników. Każdy pracownik ma udokumentowany zakres obowiązków i kompetencji. Pracownicy są upoważnieni do wykonywania określonych badań z uwzględnieniem ich kwalifikacji, wykształcenia i predyspozycji psychofizycznych. Pracownicy systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje uczestnicząc w szkoleniach, kursach i konferencjach. Metody badawcze stosowane w Pracowni WIOŚ w Częstochowie są opracowane w oparciu o Polskie Normy, normy międzynarodowe ISO, metody zalecane przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska oraz noty aplikacyjne firm produkujących aparaturę badawczą.

Posiadane wyposażenie, doświadczony kompetentny personel i stosowane metody badawcze pozwalają sprostać stawianym wymaganiom.

Oprócz działalności badawczej pracownia prowadzi również działalność edukacyjną poprzez

 • • Prezentację referencyjnych metod i technik badań i pomiarów środowiskowych (fizycznych, chemicznych, biologicznych);
 • • Organizację praktyk i stażów zawodowych dla młodzieży.
Ryzyko przekroczenia i przekroczenie poziomów alarmowych w powietrzu

Powiadomienie o przekroczeniu wartości dobowej 150 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu z dnia 19 października 2018 roku (Czytaj dalej...)

www.obywatel.gov.pl