Pracownia analiz manualnych, instrumentalnych, hydrobiologicznych, mikrobiologicznych oraz pomiarów terenowych i pobierania próbek z siedzibą w Bielsku-Białej

Pracownia analiz manualnych, instrumentalnych, hydrobiologicznych, mikrobiologicznych oraz pomiarów terenowych i pobierania próbek z siedzibą w Bielsku-Białej wchodzi w skład Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach.

Pracownia analiz znajduje się w budynku siedziby Delegatury WIOŚ w Bielsku-Białej pod adresem:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
Pracownia analiz manualnych, instrumentalnych, hydrobiologicznych, mikrobiologicznych oraz pomiarów terenowych i pobierania próbek z siedzibą w Bielsku-Białej
ul. Partyzantów 117
43-316 Bielsko-Biała
tel. 338-124-492, 338-123-037, tel./faks 338-124-930

Pracownia analiz manualnych, instrumentalnych, hydrobiologicznych, mikrobiologicznych oraz pomiarów terenowych i pobierania próbek z siedzibą w Bielsku-Białej wykonuje badania wszystkich elementów środowiska naturalnego tzn. wód, ścieków, powietrza atmosferycznego, gazów odlotowych, odpadów, gleb. Próbki pobierane są w czasie kontroli, monitoringu państwowego i regionalnego, w ramach interwencji na skutek nadzwyczajnych zagrożeń środowiska oraz na zlecenia spoza Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

Dla pełnego uwiarygodnienia wyników badań w pracowni dużym nakładem pracy i środków finansowych opracowano i wdrożono system jakości. System został zaakceptowany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji w 1998 roku i pracownia uzyskała certyfikat akredytacji laboratorium. Obecnie pracownia posiada certyfikat akredytacji potwierdzający zgodność systemu zarządzania z wymogami normy PN-EN ISO/ICE 17025:2005. Certyfikat jest ważny do 15.10.2021 roku.

Certyfikat

Zakres badań objętych akredytacją

Pracownia Analiz dąży do zdobycia i utrzymania zaufania klientów do niepodważalnej wiarygodności pracy Laboratorium.

Pracownia Analiz pragnie rozpoznać i spełniać wszystkie oczekiwania klientów dotyczące wykonywanych badań środowiska, o ile nie naruszają one zasad postępowania warunkujących akredytację Laboratorium.

Przy wykonywaniu badań Pracownia Analiz stosuje dobrą praktykę profesjonalną wyrażającą się poprzez:

 • • wykonywanie badań wyłącznie udokumentowanymi, sprawdzonymi metodami badawczymi
 • • posługiwanie się kompletnym, nadzorowanym wyposażeniem pomiarowym i badawczym
 • • wykonywanie badań w odpowiednich warunkach środowiska badań, niezbędnych do realizacji deklarowanego zakresu badań
 • • wykonywanie badań przez kompetentny personel o wysokich potwierdzonych kwalifikacjach w zakresie wykonywanych badań
 • • kontrolowanie określonego poziom jakości badań poprzez wielopoziomową kontrolę jakości i uczestnictwo w badaniach międzylaboratoryjnych.

Pracownicy zobowiązani są do ciągłego doskonalenia umiejętności i kwalifikacji zawodowych czemu służy uczestnictwo w szkoleniach specjalistycznych, konferencjach i sympozjach.

Ze względu na potrzeby w zakresie badań wszystkich komponentów środowiska laboratoriów posługuje się ponad stu metodami badawczymi. Są to badania fizykochemiczne, hydrobiologiczne i bakteriologiczne.

Zapotrzebowanie na badania nowych wskaźników zanieczyszczeń oraz badania zanieczyszczeń, których szkodliwość wykazują już ilości śladowe, sprawiają że laboratorium stale pracuje nad wdrażaniem nowych metod badawczych i nowych technik analitycznych związanych z nowoczesną aparaturą.

Obecnie Pracownia przy wykonywaniu badań posługuje się pełnym zakresem technik analitycznych od tradycyjnych grawimetrycznych, miareczkowych, poprzez spektrofotometryczne, po metody spektrofotometrii absorpcji atomowej zarówno z atomizacją płomieniową jak i elektrotermiczną, metody chromatografii gazowej z detektorami FID i ECD, chromatografii jonowej, chromatografii cieczowej. Część badań może być wykonywana kilkoma metodami.

Ważniejsze przyrządy wykorzystywane przy wykonywaniu badań to:

 1. chromatografy gazowe z detektorami FID i ECD umożliwiające analizę związków organicznych między innymi (węglowodorów aromatycznych, alifatycznych i ich chlorowcopochodnych, polichlorowanych bifenyli, pestycydów,
 2. chromatograf cieczowy umożliwiający analizę wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych,
 3. chromatograf jonowy do analiz anionów (fluorki, chlorki, siarczany, azotany),
 4. spektrometr absorpcji atomowej z atomizacją w płomieniu - do oznaczania metali,
 5. spektrometr absorpcji atomowej z atomizacją w piecu grafitowym- do oznaczania metali przy najniższych stężeniach,
 6. spektrometr emisyjny z plazmą wzbudzoną indukcyjnie ICP-OES do oznaczania metali,
 7. analizator rtęci- do oznaczania rtęci w próbkach ciekłych i stałych,
 8. spektrofotometry przepływowe FIAstar, na których wykonuje się badania azotynów, fosforanów, fosforu ogólnego, detergentów anionowych,
 9. mineralizatory mikrofalowe -do roztwarzania próbek stałych (gleby, osady, pyły),
 10. analizator węgla- do oznaczania ogólnego węgla organicznego(TOC),
 11. mikroskopy badawcze - do badań hydrobiologicznych,
 12. tlenomierze, pH-metry, konduktometry,
 13. analizator gazów spalinowych MADUR - do pomiarów emisji zanieczyszczeń powietrza (SO2, NOx, CO, CO2),
 14. analizator lotnych związków organicznych do pomiarów emisji zanieczyszczeń powietrza
 15. analizator gazów FT-IR do pomiarów emisji zanieczyszczeń powietrza
 16. pyłomierz przemysłowe firmy EMIO - do pomiarów emisji zanieczyszczeń pyłowych
 17. mierniki dźwięku firmy Svantek

System zarządzania jakością gwarantuje klientom nie tylko wiarygodność i poprawność wykonanych badań ale również poufność.

Bieżące codzienne badanie równolegle z próbkami materiałów referencyjnych pozwala śledzić jakość badań. Pracownia dysponuje wykształconą i doświadczoną kadrą pracowników. Każdy pracownik ma udokumentowany zakres obowiązków i kompetencji. Pracownicy są upoważnieni do wykonywania określonych badań z uwzględnieniem ich kwalifikacji, wykształcenia i predyspozycji psychofizycznych. Pracownicy systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje uczestnicząc w szkoleniach, kursach i konferencjach. Metody badawcze stosowane w Pracowni WIOŚ w Katowicach są opracowane w oparciu o Polskie Normy, normy międzynarodowe ISO, metody zalecane przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska oraz noty aplikacyjne firm produkujących aparaturę badawczą.

Posiadane wyposażenie, doświadczony kompetentny personel i stosowane metody badawcze pozwalają sprostać stawianym wymaganiom.

Oprócz działalności badawczej pracownia prowadzi również działalność edukacyjną poprzez

 • • Prezentację referencyjnych metod i technik badań i pomiarów środowiskowych (fizycznych, chemicznych, biologicznych);
 • • Organizację praktyk i stażów zawodowych dla młodzieży.
Ryzyko przekroczenia i przekroczenie poziomów alarmowych w powietrzu

Powiadomienie o przekroczeniu wartości dobowej 150 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu z dnia 19 października 2018 roku (Czytaj dalej...)

www.obywatel.gov.pl