Przedmiot działalności i kompetencje

Inspekcja Ochrony Środowiska działa w oparciu o ustawę o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz.U. z 2019 r. poz. 1355). Główny Inspektor Ochrony Środowiska jest centralnym organem administracji rządowej, powołanym do kontroli przestrzegania przepisów o ochronie środowiska oraz badania stanu środowiska, nadzorowanym przez ministra właściwego do spraw środowiska.

Zgodnie z art. 2 w/w ustawy do zadań Inspekcji Ochrony Środowiska należy:

 • kontrola przestrzegania przepisów o ochronie środowiska i racjonalnym użytkowaniu zasobów przyrody;
 • kontrola przestrzegania decyzji ustalajcych warunki korzystania ze środowiska oraz zakresu, częstotliwości i sposobu prowadzenia pomiarów wielkości emisji;
 • udział w postępowaniu dotyczącym lokalizacji inwestycji;
 • udział w przekazywaniu do użytku obiektów lub instalacji realizowanych jako przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko;
 • kontrola eksploatacji instalacji i urządzeń chroniących środowisko przed zanieczyszczeniem;
 • podejmowanie decyzji wstrzymujących działalność prowadzoną z naruszeniem wymagań związanych z ochroną środowiska lub naruszeniem warunków korzystania ze środowiska;
 • współdziałanie w zakresie ochrony środowiska z innymi organami kontrolnymi, organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości oraz organami administracji państwowej i rządowej, samorządu terytorialnego i obrony cywilnej, a także organizacjami społecznymi i opiekunami społecznymi;
 • organizowanie i koordynowanie państwowego monitoringu środowiska, prowadzenie badań jakości środowiska, obserwacji i oceny jego stanu oraz zachodzących w nim zmian;
 • opracowywanie i wdrażanie metod analityczno-badawczych i kontrolno-pomiarowych;
 • inicjowanie działań tworzących warunki zapobiegania poważnym awariom oraz usuwania ich skutków i przywracania środowiska do stanu właściwego;
 • kontrola przestrzegania przepisów o opakowaniach i odpadach opakowaniowych;
 • kontrola przestrzegania przepisów o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej;
 • nadzór i kontrola w zakresie postępowania z substancjami kontrolowanymi oraz z produktami, urządzeniami i instalacjami zawierającymi te substancje;
 • kontrola przestrzegania przepisów i uzyskanych na ich podstawie zezwoleń, z wyłączeniem kontroli laboratoryjnej, w zakresie postępowania z organizmami genetycznie zmodyfikowanymi;
 • kontrola wyrobów wprowadzonych do obrotu, podlegających ocenie zgodności, w zakresie spełniania przez nie zasadniczych wymagań dotyczących ochrony środowiska, określonych w przepisach odrębnych;
 • weryfikacja rocznych raportów, o których mowa w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych (Dz. U. 2015 r. poz. 11223 z póź. zm.);
 • wykonywanie zadań określonych w ustawie o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów - j.t. Dz.U. 2015 r. poz.1048;
 • kontrola przestrzegania przepisów o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji;
 • wykonywanie innych zadań określonych odrębnymi przepisami;
 • zwierzchni nadzór nad wykonywaniem zadań, o których mowa w ust. 1, sprawuje minister właściwy do spraw środowiska;
 • Inspekcja Ochrony Środowiska współpracuje z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań ustawowych;
 • kontrola przestrzegania przepisów ustawy ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym - Dz.U. 2015 r. poz.1688.

Zgodnie z art. 3 w/w ustawy zadania Inspekcji Ochrony Środowiska wykonują:

 • Główny Inspektor Ochrony Środowiska;
 • wojewoda przy pomocy Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska jako kierownika Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska, wchodzącej w skład zespolonej administracji wojewódzkiej.

Podstawowymi aktami prawnymi, na podstawie które działa i realizuje swoje zadania Inspekcja Ochrony Środowiska są:

 • ustawa o Inspekcji Ochrony Środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2019 poz. 1355);
 • ustawa z dnia 24 lipca 1998r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej - w związku z reformą ustrojową państwa (Dz.U. Nr 106, poz. 668 z późn. zm.);
 • ustawa Prawo ochrony środowiska (j.t Dz.U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.);
 • ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21);
 • ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 100, poz. 1085 z późn. zm.);
 • ustawa Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.).

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: 2016-09-19, Ewa Dziedzic
Infomację zamieścił modyfikację: 2016-09-19, Agnieszka Zasadzień
Zamieścił modyfikację: 2019-05-22, Agnieszka Zasadzień Zamieścił modyfikację: 2019-08-05, Agnieszka Zasadzień
Powiadomienie o ryzyku przekroczenia i przekroczeniu poziomu informowania lub poziomu alarmowego zanieczyszczeń w powietrzu

Powiadomienie o ryzyku przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 9 maja 2020 r. (Czytaj dalej...)

www.obywatel.gov.pl