Działalność kontrolna w 2005 roku

Cele kontrolne w roku 2005

1 Ograniczenie uciążliwości zakładów z tzw. "Listy 80"
2
3 Przestrzeganie przepisów w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz uiszczania opłaty produktowej
4 Przestrzeganie wymagań w zakresie transportu odpadów niebezpiecznych
5 Prowadzenie kontroli podmiotów - posiadających decyzje o ustanowieniu stref ochronnych - w zakresie realizacji przyjętych programów ograniczenia uciążliwości do terenu, do którego posiadają tytuł prawny
6 Wypełnianie przez inwestorów wymagań ochrony środowiska
7 Przestrzeganie wymagań w zakresie eksploatacji składowisk odpadów
8 Przestrzeganie wymagań dotyczących termicznego przekształcania odpadów
9 Prowadzenie kontroli w zakresie międzynarodowego obrotu odpadami
10 Ocena prawidłowości postępowania z odpadami, w tym odpadami niebezpiecznymi
11 Przeprowadzenie kontroli podmiotów prowadzących działalność polegającą na recyklingu pojazdów samochodowych
12 Ograniczenie uciążliwości związanych z ponadnormatywną emisją hałasu
13 Ograniczenie uciążliwości związanych z ponadnormatywnym poziomem pól elektromagnetycznych
14 Kontrola potencjalnych sprawców poważnych awarii - kontrola zakładów dużego i zwiększonego ryzyka oraz innych zakładów posiadających substancje niebezpieczne mogących spowodować poważną awarię
15 Przestrzeganie zasad postępowania z substancjami zubażającymi warstwę ozonową
16 Wnoszenie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska
17 Ograniczenie uciążliwości zakładów umieszczonych na listach wojewódzkich
18 Ograniczenie zanieczyszczeń emitowanych do powietrza ze Ľródeł technologicznych
19 Ograniczenie ładunku zanieczyszczeń odprowadzanych do wód powierzchniowych
20 Kontrola spełniania zasadniczych wymagań przez wprowadzane do obrotu urządzenia używane na zewnątrz pomieszczeń
21 Kontrola spełniania zasadniczych wymagań przez opakowania wprowadzane do obrotu

Cele dodatkowe w związku z występującymi na terenie województwa śląskiego problemami środowiskowymi

22 Kontrola obiektów i instalacji wyłączonych z eksploatacji (w tym postawionych w stan likwidacji lub upadłości) - w aspekcie przywrócenia środowiska do stanu właściwego
23 Ocena wypełniania wymogów ochrony środowiska na terenach rekreacyjno - turystycznych

Roczny plan kontroli na rok 2005 obejmuje:

Rodzaj kontroli Planowana liczba kontroli w kwartale Razem
I II III IV
Podstawowe 119 116 114 120 469
Sprawdzające 130 132 94 128 484
Łącznie 249 248 208 248 953

Zestawienie kontroli na terenie województwa śląskiego w 2005 wg celów kontrolnych

Cel kontrolny Liczba kontroli Liczba zakładów
Skontrolowanych W tym bez uwag naruszenie wymagań - podjęte
przez WIOŚ działania pokontrolne
Procent
Kol.5 do kol.2 x 100%
1 6 5 1 4 67
2 49 48 38 10 20
3 20 20 12 8 40
4 12 12 7 5 42
5 17 17 17 3 18
6 57 55 32 24 42
7 24 20 7 13 54
8 2 2 0 1 50
9 19 19 17 2 11
10 515 500 118 382 74
11 50 48 14 36 72
12 132 128 81 47 36
13 8 8 6 2 25
14 79 75 26 49 62
15 31 31 19 13 42
16 601 597 272 325 54
17 27 24 10 14 52
18 343 336 193 143 42
19 539 529 244 285 53
20 18 18 13 5 28
21 55 52 31 21 38
22 6 5 3 3 50
23 7 7 1 6 86

Wysokość wymierzanych kar w 2005 roku

Rodzaj wpływu na środowisko ilość decyzji na kwotę
Odprowadzanie ścieków 62 3285043,32
W tym: z tytułu wód zasolonych 1 6504,90
Przekroczenie dopuszczalnej emisji do powietrza 13 163804,04
Przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu 30 679639,79
Nielegalne gromadzenie odpadów 6 82520,37
Ogółem 111 4211007,52

Zaświadczenia wydane przez WIOŚ w Katowicach w roku 2005

Lp. Rodzaj dokumentu Podstawa prawna Liczba wydanych dokumentów
1. Zaświadczenie stwierdzające, że obiekty przeznaczone do prowadzenia zamierzonej działalności gospodarczej spełniają wymagania określone w przepisach o ochronie środowiska Art. 22 ust. 2, art. 26 ust. 4 pkt 2, art. 34 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego (Dz.U. Nr 223, poz. 2221 z późn. zm.) 0
2.Zaświadczenie stwierdzające, że obiekty budowlane i urządzenia techniczne, o których mowa w przepisach ustawy, spełniają wymagania określone w przepisach o ochronie środowiska Art. 14 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz.U. Nr 117, poz. 1007 z późn. zm.) 0
3.Zaświadczenie stwierdzające, że obiekty budowlane i urządzenia techniczne przeznaczone do wykonywania działalności gospodarczej objętej wnioskiem spełniają wymagania określone odpowiednio w przepisach o ochronie środowiska Art. 19 ust. 2 pkt 6 lit. D ustawy z dnia 22 stycznia 2004 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina (Dz.U. Nr 34, poz. 292) 0
4.Zaświadczenie stwierdzające, że pomieszczenia przeznaczone do prowadzenia działalności polegającej na konfekcjonowaniu lub obrocie środkami ochrony roślin spełniają wymagania ochrony środowiska Art. 64 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz.U. z 2004 r. Nr 11, poz. 94)23
5.Zaświadczenie stwierdzające, że obiekty budowlane i urządzenia techniczne przeznaczone do wykonywania działalności gospodarczej objętej wnioskiem o wydanie zezwolenia na wyrób lub rozlew wyrobów spirytusowych spełniają wymagania określone odpowiednio w przepisach o ochronie środowiska Art. 24 ust. 2 pkt 6 lit. C ustawy z dnia 13 września 2002 r. o napojach spirytusowych (Dz.U. nr 166, poz. 1362)1
6.Zaświadczenie stwierdzające, że obiekty budowlane i urządzenia techniczne przeznaczone do wykonywania działalności gospodarczej objętej wnioskiem o zezwolenie na wyrób alkoholu etylowego lub wyrobów tytoniowych spełniają wymagania określone w przepisach o ochronie środowiska Art. 5 ust. 2 pkt 6 lit. c ustawy z dnia 2 marca 2001r. o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzaniu wyrobów tytoniowych.( Dz.U. Nr 31, poz.353 z późn. zm.) 3
7.Zaświadczenie stwierdzające, że obiekty budowlane i urządzenia techniczne przeznaczone do wykonywania działalności gospodarczej spełniają wymagania określone w przepisach o ochronie środowiska. Art. 12 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. (Dz.U. Nr .67, poz. 679 z późn. zm.) 8
8.Zaświadczenie informujące, że na terenie, na którym położone jest projektowane ekologiczne gospodarstwo rolne, nie nastąpiło przekroczenie dopuszczalnych stężeń szkodliwych substancji zanieczyszczających powietrze i wodę. Art. 28 ust. 3 Ustawy z dnia 20 lipca 1991r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz.U. z 2002 r. Nr 112, poz.982 z późn. zm.) 0
9.Informacja o stanie przestrzegania wymagań ochrony środowiska § 6 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia MRiRW z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” w zakresie działania „Inwestycje w gospodarstwach rolnych” (Dz.U. z 2004 r. Nr 270, poz. 2684)
Podstawa prawna: art. 28 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz.U. Nr 116, poz. 1206)
113
10.Informacja o spełnianiu minimalnych standardów w zakresie ochrony środowiska § 2 pkt 9 rozporządzenia MRiRW z dnia 4 listopada 2004 r. w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006"”w zakresie działania "Ułatwianie startu młodym rolnikom” (Dz.U. Nr 244, poz. 2454)
Podstawa prawna: art. 28 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz.U. Nr 116, poz. 1206)
9
11.Opinia w sprawie dopuszczalności gromadzenia ścieków w zbiorniku bezodpływowym lub oczyszczania ich w przydomowej oczyszczalni ścieków, gdy ilość tych ścieków przekracza 5 m3 na dobę a brak jest warunków przyłączenia działki do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej § 26 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. ( Dz.U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.) Podstawa prawna: art. 7 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 – Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89, poz.414 z późn. zm.) 0
12.Stanowisko odnośnie wpływu zakładanego lotniska na środowisko Art. 55 ust. 3 pkt 10 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz.U. Nr 130, poz. 1112) 0
13.Opinia odnośnie wpływu zakładanego lądowiska na środowisko § 6 ust. 2 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004r. w sprawie ewidencji lądowisk (Dz.U. z 2004 r. Nr 118, poz. 1238) 0

Ryzyko przekroczenia i przekroczenie poziomów alarmowych w powietrzu

Powiadomienie o przekroczeniu wartości dobowej 150 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu z dnia 19 października 2018 roku (Czytaj dalej...)

www.obywatel.gov.pl