Działalność kontrolna w 2004 roku

Cele kontrolne w roku 2004

1. Ograniczenie uciążliwości zakładów z tzw. Listy "80"
2. Oceny przestrzegania wymogów ochrony środowiska przez hipermarkety
3. Wypełnianie wymagań ochrony środowiska przez prowadzących instalacje wymagające pozwoleń zintegrowanych
4. Przestrzeganie przepisów w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz uiszczenia opłaty produktowej
5. Ocena przestrzegania wymagań ochrony środowiska w zakresie gospodarowania olejami odpadowymi
6. Przestrzeganie warunków określonych w zezwoleniach GIOŚ przez podmioty zajmujące się importem odzieży używanej
7. Przestrzeganie wymagań w zakresie transportu odpadów niebezpiecznych
8. Wprowadzanie Wypełnianie wymogu dotyczącego likwidacji stref ochronnych przez prowadzących instalacje, posiadających decyzje o ustanowieniu strefy ochronnej, którzy do 31.05.2005 maja obowiązek ograniczenia szkodliwego oddziaływania na środowisko do terenu, do którego posiadają tytuł prawny ( art.28 ustawy wprowadzającej)
9. Przestrzeganie wymagań w zakresie postępowania z odpadami zawierającymi PCB
10. Wypełnienie wymagań ochrony środowiska przez prowadzących instalacje, którzy uzyskają pozwolenie w zakresie poszczególnych komponentów środowiska pod warunkiem podjęcia realizacji zadań zapewniających nie przekraczanie standardów jakości środowiska
11. Wypełnianie przez inwestorów wymagań ochrony środowiska.
12. Ochrona zasobów wód, w szczególności podziemnych stanowiących źródło zaopatrzenia ludności w wodę do picia i potrzeb gospodarczych.
13. Przestrzeganie wymagań w zakresie eksploatacji składowisk odpadów.
14. Przestrzeganie wymagań w zakresie postępowania z odpadami zawierającymi azbest.
15. Przestrzeganie wymagań dotyczących termicznego przekształcania odpadów.
16. Przeciwdziałanie nielegalnemu transgranicznemu przemieszczaniu odpadów.
17. Ograniczenie uciążliwości związanych z ponadnormatywną emisja hałasu.
18. Ograniczenie uciążliwości związanych z ponadnormatywnym poziomem pól elektromagnetycznych.
19. Realizacja zadań wynikających z przeciwdziałania poważnym awariom.
20. Przestrzeganie przepisów o opakowaniach i odpadach opakowaniowych.
21. Przestrzeganie zasad postępowania z substancjami zubażającymi warstwę ozonową.
22. Wnoszenie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska.
23. Ograniczenie uciążliwości zakładów umieszczonych na listach wojewódzkich.
24. Ograniczenie zanieczyszczeń emitowanych do powietrza ze źródeł technologicznych i energetycznych.
25. Ograniczenie ładunku zanieczyszczeń odprowadzanych do wód powierzchniowych i eliminacja odprowadzania do zbiorników zaporowych nieoczyszczonych lub niedostatecznie oczyszczonych ścieków
26. Ocena prawidłowości postępowania z odpadami, w tym odpadami niebezpiecznymi.
27. Kontrola obiektów i instalacji wyłączonych z eksploatacji /w tym postawionych w stan likwidacji lub upadłości/ w aspekcie przywrócenia środowiska do stanu właściwego

Roczny plan kontroli na rok 2004

Rodzaj kontroli Planowana liczba kontroli w kwartale Razem
IIIIIIIV
Podstawowe135128139126548
Sprawdzające9211092104378
Łącznie227238231230926

Zestawienie kontroli na terenie województwa śląskiego w 2004 wg celów kontrolnych

Cel kontrolny Liczba kontroli Liczba zakładów
Skontrolowanych W tym bez uwag naruszenie wymagań - podjęte
przez WIOŚ działania pokontrolne
Procent
Kol.5 do kol.2 x 100%
1 17 12 5 12 70,6
2 18 14 3 11 61,1
3 39 39 20 19 48,7
4 9 9 4 5 55,5
5 0 0 0 0 0
6 5 5 2 2 40,0
7 107 105 63 43 40,2
8 26 25 3 22 84,6
9 9 9 1 8 88,9
10 6 6 2 4 66,7
11 1 1 1 0 0
12 7 7 2 5 71,4
13 5 5 1 4 80,0
14 124 118 81 39 31,5
15 0 0 0 0 0
16 48 47 23 24 50,0
17 6 6 4 2/td> 33,3
18 18 18 2 16 88,9
19 3 3 1 2 66,7
20 4 4 1 3 75,0
21 16 16 15 1 6,3
22 535 522 241 286 53,5
23 35 31 11 20 57,1
24 343 337 191 147 42,9
25 515 498 292 214 41,6
26 446 436 149 288 64,6
27 11 6 3 8 72,7
28 54 54 21 3 5,5
29 14 14 7 7 50,0

Wysokość wymierzanych kar w 2004 roku

Rodzaj wpływu na środowisko ilość decyzji na kwotę
Odprowadzanie ścieków 82 5.666.636,39
W tym: z tytułu wód zasolonych 1 133.085,70
Przekroczenie dopuszczalnej emisji do powietrza 29 209.126,28
w tym: za emisję tlenków azotu 7 6.139,09
w tym: za emisję dwutlenków siarki 7 11.236,65
Przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu 32 738.830.,79
Nielegalne gromadzenie odpadów 0 0
Ogółem 143 6.614.593,50

Zaświadczenia wydawane przez WIOŚ w Katowicach

Lp. Rodzaj wydawanego zaświadczenia Podstawa prawna Ilość
1 Zaświadczenie stwierdzające, że obiekty budowlane i urządzenia techniczne przeznaczone do wykonywania działalności gospodarczej spełniają wymagania określone w przepisach o ochronie środowiska Ustawa z dnia 22.06.2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz.U. Nr 67, poz. 679 z późn. zm.) - art. 12 ust. 2 pkt 10 9
2 Zaświadczenie stwierdzające, że obiekty budowlane i urządzenia techniczne przeznaczone do wykonywania działalności gospodarczej objętej wnioskiem o zezwolenie na wyrób alkoholu etylowego lub wyrobów tytoniowych spełniają wymagania określone w przepisach o ochronie środowiska Ustawa z dnia 2.03.2001r. o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzaniu wyrobów tytoniowych (Dz.U. Nr 31, poz. 353 z późn. zm.) - art. 5 ust. 2 pkt 4 1
3 Zaświadczenie stwierdzające, że obiekty przeznaczone do przetwarzania słomy lnianej lub konopnej spełniają wymagania określone w przepisach ochrony środowiska Ustawa z dnia 20.12.2002 r. o organizacji niektórych rynków rolnych (Dz.U. Nr 240, poz. 2059) - art. 10 ust. 4 0
4 Zaświadczenie stwierdzające, że obiekty budowlane i urządzenia techniczne przeznaczone do wykonywania działalności gospodarczej objętej wnioskiem o wydanie zezwolenia na wyrób lub rozlew wyrobów spirytusowych spełniają wymagania określone w przepisach o ochronie środowiska Ustawa z dnia 13.09.2002 r. o napojach spirytusowych (Dz.U. Nr 166, poz. 1362) - art. 23 ust. 4 pkt 4c 0
5 Zaświadczenie stwierdzające, że obiekty budowlane i urządzenia techniczne, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 i 4, spełniają wymagania określone odpowiednio w przepisach o ochronie środowiska Ustawa z dnia 21.06.2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz.U. Nr 117, poz. 1007) - art. 14 ust. 2 pkt 8 2
6 Zaświadczenie że obiekty budowlane i urządzenia techniczne przeznaczone do wykonywania działalności gospodarczej objętej wnioskiem spełniają wymagania określone odpowiednio w przepisach o ochronie środowiska Ustawa z dnia 22.01.2004 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina (Dz.U. Nr 34, poz. 292) - art. 19 ust. 2 pkt 6 lit. d 1
7 Zaświadczenie informujące, że na terenie, na którym położone jest projektowane ekologiczne gospodarstwo rolne, nie nastąpiło przekroczenie dopuszczalnych stężeń szkodliwych substancji zanieczyszczających powietrze i wodę Ustawa z 20.07.1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska 9(Dz.U. z roku 2002 Nr 11, poz. 9-82 z późn. zm.) - art. 28 ust. 3. 0
8 Zaświadczenie stwierdzające, że pomieszczenia dostosowane do prowadzenia działalności w zakresie konfekcjonowania lub obrotu środkami ochrony roślin i przechowywania opakowań po środkach ochrony roślin sklasyfikowanych jako bardzo toksyczne spełniają wymogi ochrony środowiska Ustawa z dnia 18.12.2003r. o ochronie roślin (Dz.U. z 2004 r. Nr 11, poz. 94) - Art. 64 ust. 4 pkt 3 9
9 Zaświadczenie stwierdzające, że pomieszczenia dostosowane do prowadzenia działalności gospodarczej spełniają wymagania określone w przepisach ustawy o ochronie środowiska Ustawa z dnia 19.12.2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz suszu paszowego (Dz.U. Nr 223, poz. 2221) - Art. 26 ust. 4 pkt 2, Art. 34 ust. 2 pkt 2. 0
10 Opinia dot. działki budowlanej przewidzianej pod zabudowę budynkami przeznaczonymi no pobyt ludzi, na której w przypadku braku warunków przyłączania sieci wodociągowej i kanalizacyjnej zachodzi potrzeba odprowadzana ścieków w ilości większej niż 5 m3 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr. 75 poz. 690) - par. 26 pkt 3. 0

Ryzyko przekroczenia i przekroczenie poziomów alarmowych w powietrzu

Powiadomienie o przekroczeniu wartości dobowej 150 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu z dnia 18 grudnia 2018 roku (Czytaj dalej...)

www.obywatel.gov.pl