Działalność kontrolna w 2003 roku

Cele kontrolne w roku 2003

Cele ogólne

1. Ograniczenie uciążliwości zakładów z tzw. "Listy 80".
2. Oceny przestrzegania wymogów ochrony środowiska przez hipermarkety.
3. Wypełnianie wymagań ochrony środowiska przez prowadzących instalacje wymagające pozwoleń zintegrowanych.
4. Przestrzeganie przepisów w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz uiszczania opłaty produktowej.
5. Ocena przestrzegania wymagań ochrony środowiska w zakresie gospodarowania olejami odpadowymi.
6. Przestrzeganie warunków określonych w zezwoleniach GIOŚ przez podmioty zajmujące się importem odzieży używanej.
7. Przestrzeganie wymagań w zakresie transportu odpadów niebezpiecznych.
8. Wypełnianie wymogu dotyczącego likwidacji stref ochronnych przez prowadzących instalacje, posiadających decyzje o ustanowieniu strefy ochronnej, którzy do 31.12.2005r. mają obowiązek ograniczenia szkodliwego oddziaływania na środowisko do terenu, do którego posiadają tytuł prawny (art. 26 ustawy o wprowadzeniu ustawy prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz zmianie niektórych ustaw).
9. Przestrzeganie wymagań w zakresie postępowania z odpadami zawierającymi PCB
10. Wypełnianie wymagań ochrony środowiska przez prowadzących instalacje, którzy uzyskają pozwolenia w zakresie poszczególnych komponentów środowiska pod warunkiem podjęcia realizacji zadań zapewniających nieprzekraczanie standardów jakości środowiska.
11. Wypełnianie przez inwestorów wymagań ochrony środowiska.
12. Ochrona zasobów wód, w szczególności podziemnych, stanowiących źródło zaopatrzenia ludności w wodę do picia i potrzeb gospodarczych.
13. Przestrzeganie wymagań w zakresie eksploatacji składowisk odpadów.
14. Przestrzeganie wymagań w zakresie postępowania z odpadami zawierającymi azbest.
15. Przestrzeganie wymagań dotyczących termicznego przekształcania odpadów.
16. Przeciwdziałanie nielegalnemu transgranicznemu przemieszczaniu odpadów.
17. Ograniczenie uciążliwości związanych z ponadnormatywną emisją hałasu.
18. Ograniczenie uciążliwości związanych z ponadnormatywnym poziomem pól elektromagnetycznych.
19. Realizacja zadań wynikających z przeciwdziałania poważnym awariom.
20. Przestrzeganie przepisów o opakowaniach i odpadach opakowaniowych.
21. Przestrzeganie zasad postępowania z substancjami zubażającymi warstwę ozonową.
22. Wnoszenie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska.
23. Ograniczenie uciążliwości zakładów umieszczonych na listach wojewódzkich.

Cele kontynuowane

24. Ograniczenie zanieczyszczeń emitowanych do powietrza ze źródeł technologicznych i energetycznych.
25. Ograniczenie ładunku zanieczyszczeń odprowadzanych do wód powierzchniowych i eliminacja odprowadzania do zbiorników zaporowych nieoczyszczonych lub niedostatecznie oczyszczonych ścieków.
26. Ocena prawidłowości postępowania z odpadami, w tym odpadami niebezpiecznymi.

Cel dodatkowy

27. Kontrola obiektów i instalacji wyłączonych z eksploatacji (w tym postawionych w stan likwidacji lub upadłości) - w aspekcie przywrócenia środowiska do stanu właściwego.

Roczny plan kontroli na rok 2003

Rodzaj kontroli Planowana liczba kontroli w kwartale Razem
I II III IV
Podstawowe 146 138 113 130 527
Sprawdzające 115 152 137 144 548
Łącznie 261 290 250 274 1075

Zestawienie kontroli na terenie woj. śląskiego w 2003 wg celów kontrolnych

Cel kontrolny Liczba kontroli Liczba zakładów
Skontrolowanych W tym bez uwag naruszenie wymagań - podjęte
przez WIOŚ działania pokontrolne
Procent
Kol.5 do kol.2 x 100%
1 15 13 6 7 46,7
2 3 3 1 2 66,7
3 5 5 1 4 80,0
4 17 17 3 14 82,4
5 22 22 9 13 59,1
6 2 2 0 2 100
7 16 16 6 10 62,5
8 0 0 0 0 0
9 15 15 12 3 20,0
10 0 0 0 0 0
11 102 101 58 43 42,2
12 56 56 16 40 71,4
13 27 24 2 22 81,5
14 25 25 8 17 68,0
15 8 8 1 7 87,5
16 3 3 1 2 66,7
17 148 142 83 59 39,9
18 2 2 2 0 0,0
19 95 94 49 45 47,4
20 24 24 8 16 66,7
21 4 4 3 1 25,0
22 644 639 264 375 58,2
23 41 39 15 24 58,5
24 490 481 267 214 43,7
25 603 586 298 288 47,8
26 600 593 200 393 65,5
27 16 16 6 10 62,5

Wysokość wymierzanych w 2003 roku kar

Rodzaj wpływu na środowisko ilość decyzji na kwotę
Odprowadzanie ścieków 100 13.212.094,81
W tym: z tytułu wód zasolonych 6 1.407.251,00
Przekroczenie dopuszczalnej emisji do powietrza 16 609.942,76
w tym: za emisję tlenków azotu 7 330.160,79
w tym: za emisję dwutlenków siarki 4 49.407,80
Przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu 36 1.648.833,12
Nielegalne gromadzenie odpadów 0 0,00
Ogółem 152 15.470.870,69

Zaświadczenia wydawane przez WIOŚ w Katowicach

Lp.Rodzaj wydawanego zaświadczeniaPodstawa prawnaIlość
1 Zaświadczenie stwierdzające, że obiekty budowlane i urządzenia techniczne przeznaczone do wykonywania działalności gospodarczej spełniają wymagania określone w przepisach o ochronie środowiska Ustawa z dnia 22.06.2001r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz.U. Nr 67, poz. 679 z późn. zm.) - art. 12 ust. 2 pkt 10 28
2 Zaświadczenie stwierdzające, że obiekty budowlane i urządzenia techniczne przeznaczone do wykonywania działalności gospodarczej objętej wnioskiem o zezwolenie na wyrób alkoholu etylowego lub wyrobów tytoniowych spełniają wymagania określone w przepisach o ochronie środowiska Ustawa z dnia 2.03.2001r. o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzaniu wyrobów tytoniowych (Dz.U. Nr 31, poz. 353 z późn. zm.) - art. 5 ust. 2 pkt 4 1
3 Zaświadczenie stwierdzające, że obiekty przeznaczone do przetwarzania słomy lnianej lub konopnej spełniają wymagania określone w przepisach ochrony środowiska Ustawa z dnia 20.12.2002r. o organizacji niektórych rynków rolnych (Dz.U. Nr 240, poz. 2059) - art. 10 ust. 4 0
4 Zaświadczenie stwierdzające, że obiekty budowlane i urządzenia techniczne przeznaczone do wykonywania działalności gospodarczej objętej wnioskiem o wydanie zezwolenia na wyrób lub rozlew wyrobów spirytusowych spełniają wymagania określone w przepisach o ochronie środowiska Ustawa z dnia 13.09.2002r. o napojach spirytusowych (Dz.U. Nr 166, poz. 1362) - art. 23 ust. 4 pkt 4 c 2
5 Zaświadczenie stwierdzające, że obiekty przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej spełniają wymagania określone w przepisach o ochronie środowiska Ustawa z dnia 29.11.2000r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego (Dz.U. z 2001 r. Nr 3, poz. 19) - art. 44 ust. 4 pkt 4 0
6 Zaświadczenie stwierdzające, że obiekty budowlane i urządzenia techniczne, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 i 4, spełniają wymagania określone odpowiednio w przepisach o ochronie środowiska Ustawa z dnia 21.06.2002r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz.U. Nr 117, poz. 1007) - art. 14 ust. 2 pkt 8 7
7 Zaświadczenie stwierdzające, że obiekty budowlane i urządzenia techniczne przeznaczone do wykonywania działalności gospodarczej objętej wnioskiem spełniają wymagania określone odpowiednio w przepisach o ochronie środowiska Ustawa z dnia 25.07.2001r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich oraz obrocie tymi wyrobami (Dz.U. Nr 128, poz. 1401) - art. 32 ust. 2 pkt 3 1
8 Zaświadczenie informujące, że na terenie, na którym położone jest projektowane ekologiczne gospodarstwo rolne, nie nastąpiło przekroczenie dopuszczalnych stężeń szkodliwych substancji zanieczyszczających powietrze i wodę Ustawa z 20.07.1991r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz.U. z roku 2002 Nr 11, poz. 982 z późn. zm.) - art. 28 ust. 3
Ustawa z dnia 16.03.2001r. o rolnictwie ekologicznym (Dz.U. Nr 38, poz. 452) - art. 17 ust. 1 pkt 5
0

Ryzyko przekroczenia i przekroczenie poziomów alarmowych w powietrzu

Powiadomienie o przekroczeniu wartości dobowej 150 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu z dnia 19 października 2018 roku (Czytaj dalej...)

www.obywatel.gov.pl