Dostępność

Kontakt do koordynatora ds. dostępności:

Imię i nazwisko: Agnieszka Nonas,

Adres do korespondencji: ul. Wita Stwosza 2, 40-036 Katowice,
Telefon: 34 36 94 120
E-mail: anonas@katowice.wios.gov.pl

Do zadań koordynatora w szczególności należy:
a) Wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez inspektorat;
b) Przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;
c) Monitorowanie działań w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;
d) Przedstawianie Śląskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w Katowicach bieżących informacji o podejmowanych działaniach z zakresy realizowanych zadań.

Powiadomienie o ryzyku przekroczenia i przekroczeniu poziomu informowania lub poziomu alarmowego zanieczyszczeń w powietrzu

Powiadomienie o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 1 października 2020 r. (Czytaj dalej...)

www.obywatel.gov.pl