Dostępność

Kontakt do koordynatora ds. dostępności:

Imię i nazwisko: Agnieszka Nonas,

Adres do korespondencji: ul. Wita Stwosza 2, 40-036 Katowice,
Telefon: 34 36 94 120
E-mail: anonas@katowice.wios.gov.pl

Do zadań koordynatora w szczególności należy:
a) Wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez inspektorat;
b) Przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;
c) Monitorowanie działań w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;
d) Przedstawianie Śląskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w Katowicach bieżących informacji o podejmowanych działaniach z zakresy realizowanych zadań.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach zapewnia dostęp alternatywny w postaci:

1. Zapewnienia wsparcia pracownika Inspektoratu – prośba o kontakt:
- WIOŚ Katowice – Agnieszka Oberaj, tel. 32 20 17 600;
- Delegatura WIOŚ w Bielsku-Białej – Marta Kasperek, tel. 33 829 60 40;
- Delegatura WIOŚ w Częstochowie – Agnieszka Nonas, tel. 34 36 94 120.

2. Korzystanie w kontaktach z WIOŚ Katowice z pomocy osoby przybranej, tj. osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia i udzielenia jej pomocy w załatwieniu sprawy z urzędem.

3. Umożliwienie kontaktu za pomocą środków wspierających komunikowanie się:
- korzystanie z poczty elektronicznej:

  • a) WIOŚ Katowice: sekretariat@katowice.wios.gov.pl;
  • b) Delegatura WIOŚ w Bielsku-Białej: bielsko@katowice.wios.gov.pl;
  • c) Delegatura WIOŚ w Częstochowie: czestochowa@katowice.wios.gov.pl.
- korzystanie z Elektronicznej Skrzynki Podawczej e-PUAP: /WIOSKatowice/skrytka;
- przesyłanie faksów:
  • a) WIOŚ Katowice: 32 251 55 54;
  • b) Delegatura w Bielsku-Białej: 33 812 49 30;
  • c) Delegatura w Częstochowie: 34 360 42 80.

Powiadomienie o ryzyku przekroczenia i przekroczeniu poziomu informowania lub poziomu alarmowego zanieczyszczeń w powietrzu

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 26 marca 2021 r. (Czytaj dalej...)

www.obywatel.gov.pl