Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach (dalej WIOŚ) zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.katowice.wios.gov.pl

 • • Data publikacji strony internetowej: 2004-01-09
 • • Data ostatniej istotnej aktualizacji strony internetowej: 2011-08-22

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • część tekstu ma postać grafiki rastrowej nierozpoznawanej przez większość edytorów tekstowych,
 • strona zawiera mapy, które są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono 2020-03-19. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt na adres dostepnosc@katowice.wios.gov.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 322-017-600. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury zgłaszania żądania zapewnienia dostępności strony internetowej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach przy ul. Wita Stwosza 2, 40-036 Katowice

 1. Wejście do budynku pozwala na dostęp osób o szczególnych potrzebach ruchowych.
 2. Do budynku prowadzi jedno wejście po schodach z podjazdem dostosowanym dla osób o szczególnych potrzebach ruchowych. Wejście to jest ogólnodostępne w godzinach pracy urzędu.
 3. Sekretariat znajduje się na czwartym piętrze, na które można dotrzeć schodami lub wjechać windą. Korytarz łączący klatkę schodową z sekretariatem jest na jednym poziomie.
 4. Przed budynkiem znajduje się parking ogólnodostępny z wyznaczonym miejscem dla osób z niepełnosprawnością..
 5. Brak toalety przystosowanej dla osób o szczególnych potrzebach.
 6. Budynek jest dostępny dla osób z psem asystującym.
 7. W przypadku braku możliwości dotarcia klienta do właściwej komórki urzędu istnieje możliwość zejścia pracownika merytorycznego na parter i obsługi klienta w dogodny dla niego sposób. O takiej potrzebie klient powinien poinformować wcześniej pracownika sekretariatu pod numerem telefonu 32 201 76 00.
 8. Brak możliwości obsługi osób niesłyszących/słabosłyszących w języku migowym.

Delegatura WIOŚ w Bielsku-Białej przy ul. Partyzantów 117, 43-316 Bielsko-Biała

 1. Wejście do budynku nie pozwala na dostęp osób o szczególnych potrzebach ruchowych.
 2. Do budynku prowadzi jedno wejście po schodach ogólnodostępne w godzinach pracy urzędu.
 3. W budynku brak jest windy i udogodnień dla osób o szczególnych potrzebach ruchowych.
 4. Sekretariat znajduje się na pierwszym piętrze, wejście po schodach. Korytarz łączący klatkę schodową z sekretariatem jest na jednym poziomie.
 5. Toaleta przystosowana dla osób o szczególnych potrzebach znajduje się na pierwszym piętrze budynku.
 6. Koło urzędu znajduje się parking ogólnodostępny z wyznaczonym miejscem dla osób z niepełnosprawnością.
 7. Budynek jest dostępny dla osób z psem asystującym.
 8. W przypadku braku możliwości dotarcia klienta do właściwej komórki urzędu istnieje możliwość zejścia pracownika merytorycznego na parter i obsługi klienta w dogodny dla niego sposób. O takiej potrzebie klient powinien poinformować wcześniej pracownika sekretariatu pod numerem telefonu 338-123-037.
 9. Brak możliwości obsługi osób niesłyszących /słabosłyszących w języku migowym.

Delegatura WIOŚ w Częstochowie przy ul. Rząsawskiej 24/28, 42-200 Częstochowa

 1. Wejście do budynku nie pozwala na dostęp osób o szczególnych potrzebach ruchowych.
 2. Do budynku prowadzi jedno wejście ogólnodostępne w godzinach pracy urzędu.
 3. W budynku brak jest windy i udogodnień dla osób o szczególnych potrzebach ruchowych.
 4. Sekretariat znajduje się na drugim piętrze, wejście po schodach. Korytarz łączący klatkę schodową z sekretariatem jest na jednym poziomie.
 5. Koło urzędu znajduje się parking ogólnodostępny dla klientów z wyznaczonym miejscem dla osób z niepełnosprawnością.
 6. Brak toalety przystosowanej dla osób o szczególnych potrzebach.
 7. Budynek jest dostępny dla osób z psem asystującym.
 8. W przypadku braku możliwości dotarcia klienta do właściwej komórki urzędu istnieje możliwość zejścia pracownika merytorycznego na parter i obsługi klienta w dogodny dla niego sposób. O takiej potrzebie klient powinien poinformować wcześniej pracownika sekretariatu pod numerem telefonu 343-694-120.
 9. Brak możliwości obsługi osób niesłyszących/słabosłyszących w języku migowym.
Powiadomienie o ryzyku przekroczenia i przekroczeniu poziomu informowania lub poziomu alarmowego zanieczyszczeń w powietrzu

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 3 marca 2021 r. (Czytaj dalej...)

www.obywatel.gov.pl