Dział Monitoringu

Zadaniem Działu Monitoringu Środowiska jest :

  • organizowanie i koordynowanie monitoringu środowiska;
  • prowadzenie badań jakości środowiska, obserwacji i oceny jego stanu oraz zachodzących w nim zmian;
  • udzielanie informacji na temat stanu środowiska.

W ramach Państwowego Monitoringu Środowiska badane są:

  • wody powierzchniowe (rzeki i zbiorniki zaporowe);
  • wody podziemne (źródła, piezometry, studnie);
  • powietrze atmosferyczne;
  • hałas komunikacyjny i przemysłowy;
  • pola elektromagnetyczne.

Ambulans pomiarowy imisji Badanie wód powierzchniowych

Powiadomienie o ryzyku przekroczenia i przekroczeniu poziomu informowania lub poziomu alarmowego zanieczyszczeń w powietrzu

Powiadomienie o wystąpieniu w dniu 20.11.2019 r. przekroczenia poziomu informowania (101–150 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu (Czytaj dalej...)

www.obywatel.gov.pl