Dział Monitoringu

Zadaniem Działu Monitoringu Środowiska jest :

  • organizowanie i koordynowanie monitoringu środowiska,
  • prowadzenie badań jakości środowiska, obserwacji i oceny jego stanu oraz zachodzących w nim zmian,
  • udzielanie informacji na temat stanu środowiska.

W ramach Państwowego Monitoringu Środowiska badane są:

  • wody powierzchniowe (rzeki i zbiorniki zaporowe),
  • wody podziemne (źródła, piezometry, studnie),
  • powietrze atmosferyczne,
  • hałas komunikacyjny i przemysłowy,
  • pola elektromagnetyczne.

Pomiar przezroczystości wody metodą  krążka Sechiego Pobór próbek i przeglądanie materiału biologicznego

Ryzyko przekroczenia i przekroczenie poziomów alarmowych w powietrzu

Powiadomienie o przekroczeniu wartości dobowej 150 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu z dnia 31 marca 2019 roku (Czytaj dalej...)

www.obywatel.gov.pl