Dział Inspekcji

Do zadań Działu Inspekcji w szczególności należy :

  • kontrola przestrzegania przepisów o ochronie środowiska i racjonalnym użytkowaniu zasobów przyrody;
  • kontrola przestrzegania decyzji ustalających warunki użytkowania środowiska;
  • udział w postępowaniu dotyczącym lokalizacji inwestycji;
  • udział w przekazywaniu do użytku obiektów lub instalacji realizowanych jako przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko;
  • kontrola eksploatacji instalacji i urządzeń chroniących środowisko przed zanieczyszczeniem;
  • podejmowanie decyzji wstrzymujących działalność prowadzoną z naruszeniem wymagań związanych z ochroną środowiska lub naruszeniem warunków korzystania ze środowiska;
  • współdziałanie w zakresie ochrony środowiska z innymi organami kontrolnymi, organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości oraz organami administracji państwowej i rządowej, samorządu terytorialnego i obrony cywilnej, a także organizacjami społecznymi i opiekunami społecznymi.

Pobór próbek z potoku Sienka w Żywcu Pobór próbek gleby zanieczyszczonej substancjami ropopochodnymi

Powiadomienie o ryzyku przekroczenia i przekroczeniu poziomu informowania lub poziomu alarmowego zanieczyszczeń w powietrzu

Powiadomienie o ryzyku przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 9 maja 2020 r. (Czytaj dalej...)

www.obywatel.gov.pl