„Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby” - zakup profesjonalnej mobilnej stacji meteorologicznej
8 listopada 2012 r.

Zakup profesjonalnej mobilnej stacji meteorologicznej MAWS 201, firmy VAISALA do Pracowni Analiz, Manualnych, Instrumentalnych, Hydrobiologicznych, Mikrobiologicznych oraz Pomiarów Terenowych i Pobierania Próbek w Bielsku-Białej wraz z kompletnym oprzyrządowaniem, akcesoriami i oprogramowaniem oraz obowiązującą dokumentacją metrologiczną umożliwia realizację średnio- oraz długookresowych badań monitorujących warunki meteorologiczne, panujące w miejscu realizacji ustawowych badań hałasu komunikacyjnego (drogowego i kolejowego) w środowisku oraz ustawowych badań oddziaływań promieniowania elektromagnetycznego w środowisku. Urządzenie umożliwia realizację wymagań ustawy Prawo ochrony środowiska oraz aktów wykonawczych Ministra Środowiska w wymienionych wyżej dziedzinach, a także standardów zapewnienia jakości w świetle wymagań Polskiej Normy PN – EN ISO/IEC 17025 : 2005.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007–2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl.

Stacja meteorologiczna podczas pracy w terenie

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Andrzej Szczygieł
Infomację zamieściła Agnieszka Zasadzień
Ryzyko przekroczenia i przekroczenie poziomów alarmowych w powietrzu

Powiadomienie o przekroczeniu wartości dobowej 150 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu z dnia 19 października 2018 roku (Czytaj dalej...)

www.obywatel.gov.pl