„Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby” - modernizacja programu komputerowego LIMA
22 października 2012 r.

Realizując zadania monitoringowe w zakresie akustyki środowiska na terenie woj. śląskiego, na podstawie przepisów prawa, tj. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 z późniejszymi zmianami) oraz aktów wykonawczych, WIOŚ w Katowicach zrealizował modernizację programu komputerowego LIMA, służącego do tworzenia map akustycznych.

Modernizacja ww. programu umożliwia dostosowanie procesów generowanie, przetwarzania i wizualizacji wskaźników akustycznych na bazie cyfrowych podkładów mapowych badanych obiektów komunikacyjnych, do wymagań określonych Dyrektywą 49 Unii Europejskiej w sprawie hałasu oraz aktów prawa krajowego w tym zakresie.

Podstawowe zastosowania zmodernizowanego oprogramowania LIMA, umożliwia:

  • - prezentację map hałasu przenikającego do środowiska, w układzie trójwymiarowym (3D),
  • - dokonanie oceny wpływu hałasu na środowisko,
  • - wypełnienie wymogów dyrektywy Komisji Europejskiej w sprawie hałasu,
  • - funkcjonowanie w systemach informacji geograficznej (GIS).

Przykład mapowania akustycznego

Modernizacja została dokonana w ramach projektu „Doskonalenie systemu zarządzania środowiskiem, poprzez zakup i modernizację sprzętu pomiarowo-badawczego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach” nr UDA-RPLS.05.04.00-00-001/11-00, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007–2013.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007–2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl.

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Andrzej Szczygieł
Infomację zamieściła Agnieszka Zasadzień
Ryzyko przekroczenia i przekroczenie poziomów alarmowych w powietrzu

Powiadomienie o przekroczeniu wartości dobowej 150 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu z dnia 19 października 2018 roku (Czytaj dalej...)

www.obywatel.gov.pl