„Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby” - zakup nowego spektrofotometru UV-VIS dwuwiązkowego
16 października 2012 r.

Nowy spektrofotometr UV-VIS dwuwiązkowy pozwoli na wykonywanie w Pracowni Analiz w Częstochowie takich badań jak: oznaczanie stężeń chromu sześciowartościowego, chromu ogólnego, cyjanków wolnych, cyjanków związanych, cyjanków ogólnych, indeksu fenolowego, chloru ogólnego, w wodach i w ściekach. Metody badawcze z wykorzystaniem tego przyrządu polegają na pomiarze absorbancji (intensywności zabarwienia) czynnika w roztworze, po przeprowadzeniu reakcji barwnej z odpowiednimi reagentami oraz porównaniu tego pomiaru z absorbancją roztworów wzorcowych o znanych stężeniach. Analizator umożliwi wykonywanie badań wymienionych substancji z większą dokładnością i precyzją.

Urządzenie zostało zakupione w ramach projektu „Doskonalenie systemu zarządzania środowiskiem, poprzez zakup i modernizację sprzętu pomiarowo-badawczego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach” nr UDA-RPLS.05.04.00-00-001/11-00, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007–2013.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007–2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl.

Spektrofotometr UV-VIS dwuwiązkowy

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Andrzej Szczygieł
Infomację zamieściła Agnieszka Zasadzień
Ryzyko przekroczenia i przekroczenie poziomów alarmowych w powietrzu

Powiadomienie o przekroczeniu wartości dobowej 150 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu z dnia 19 października 2018 roku (Czytaj dalej...)

www.obywatel.gov.pl