„Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby” - zakup nowego przenośnego kalibratora wielogazowego z GPT oraz generatora powietrza zerowego
15 października 2012 r.

Przenośny kalibrator wielogazowy to urządzenie służące do kalibracji wielopunktowej analizatorów gazowych, przez dynamiczne rozcieńczanie gazu wzorcowego z butli. Kalibracja ma na celu poprawne ustawienie urządzenia, w celu zapewnienia dokładnych pomiarów. Generator powietrza zerowego to urządzenie wytwarzające osuszone powietrze, wolne od zanieczyszczeń gazowych i pyłowych (Zero Air) w ilościach niezbędnych do przeprowadzenia kalibracji analizatora.

Kalibrator wielogazowy współpracujący z generatorem powietrza zerowego stanowi zestaw umożliwiający sprawdzenie i kalibrację analizatorów gazowych w terenie – na stacji pomiarowej jak i w warunkach laboratoryjnych – na stanowisku pomiarowym przygotowanym w Pracowni. Zestaw po skalibrowaniu w Krajowym Laboratorium Referencyjnym i Wzorcującym będzie nawiązywał do wzorca wyższego rzędu służąc jako wzorzec porównawczy spełniając wymagania łańcucha wzorcowania.

Zakupiony zestaw umożliwia przeprowadzenie kalibracji okresowych (zaplanowanych) jaki i kalibracji urządzeń, które wróciły z naprawy, analizatorów gazowych pracujących w automatycznej sieci pomiarowej jakości powietrza, w tym analizatorów: dwutlenku siarki, tlenków azotu, ozonu, tlenku węgla i benzenu.

Urządzenia zostały zakupione w ramach projektu „Doskonalenie systemu zarządzania środowiskiem, poprzez zakup i modernizację sprzętu pomiarowo-badawczego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach” nr UDA-RPLS.05.04.00-00-001/11-00, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007–2013.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007–2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl.

Przenośnego kalibratora wielogazowego z GPT

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Andrzej Szczygieł
Infomację zamieściła Agnieszka Zasadzień
Ryzyko przekroczenia i przekroczenie poziomów alarmowych w powietrzu

Powiadomienie o przekroczeniu wartości dobowej 150 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu z dnia 19 października 2018 roku (Czytaj dalej...)

www.obywatel.gov.pl