„Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby”
Zakup nowego emisyjnego, sekwencyjnego spektometru ICP-OES
4 lipca 2012 r.

Nowy spektrometr ICP-OES (emisji atomowej z plazmą wzbudzaną indukcyjnie) zastąpi stary, wyeksploatowany spektrometr w Pracowni Analiz w Częstochowie obniżając koszty eksploatacji, dzięki mniejszemu zużyciu argonu do zasilania plazmy. Stosując tą referencyjną technikę analityczną można dokonywać oznaczania stężeń pierwiastków w próbkach ciekłych (wodnych, ściekach i materiałach stałych po mineralizacji), wielokrotnie szybciej w porównaniu do technik absorpcji atomowej. Pomiar stężeń pierwiastków w tego typu przyrządach analitycznych, odbywa się w plazmie argonowej, wykorzystując zjawisko emisji promieniowania o charakterystycznych dla danego pierwiastka długościach fal, przez atomy będące w stanie wzbudzenia.

Spektometr emisji atomowej

Spektometr emisji atomowej

Urządzenie będzie wykorzystywane przede wszystkim do monitoringu wód powierzchniowych. Przyrząd umożliwia jednoczesne oznaczenie do 33 metali w przygotowanej próbce.

Urządzenie zostało zakupione w ramach projektu „Doskonalenie systemu zarządzania środowiskiem, poprzez zakup i modernizację sprzętu pomiarowo-badawczego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach” nr UDA-RPLS.05.04.00-00-001/11-00, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007–2013.

Spektometr emisji atomowej

Spektometr emisji atomowej

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007–2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl.

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Andrzej Szczygieł
Infomację zamieściła Agnieszka Zasadzień
Ryzyko przekroczenia i przekroczenie poziomów alarmowych w powietrzu

Powiadomienie o przekroczeniu wartości dobowej 150 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu z dnia 19 października 2018 roku (Czytaj dalej...)

www.obywatel.gov.pl