Porozumienie o dofinansowanie projektu
2 marca 2012 r.

W dniu 22 lutego 2012 roku województwo śląskie reprezentowane przez Zarząd Województwa Śląskiego podpisało z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska w Katowicach porozumienie o dofinansowanie projektu „Doskonalenie systemu zarządzania środowiskiem poprzez zakup i modernizację sprzętu pomiarowo-badawczego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach” nr UDA-RPLS.05.04.00-00-001/11-00.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa śląskiego na lata 2007–2013.

Projekt jest realizowany w ramach priorytetu nr V „Środowisko”, działanie nr 5.4. „Zarządzanie środowiskiem”. Zakres realizacji projektu obejmuje zakup i modernizację sprzętu pomiarowo-badawczego dla potrzeb realizacji zadań wynikających z Państwowego Monitoringu Środowiska oraz programów informatycznych wspomagających wykonywanie ocen dotyczących stanu środowiska.

Przewidywany jest między innymi zakup analizatorów do pomiarów jakości powietrza, w tym do pomiarów pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5, aparatury badawczej do laboratorium, w tym spektrometry, analizatory, mikroskop.

Modyfikacja posiadanych przez WIOŚ w Katowicach baz danych umożliwi dokładniejszą prezentację wyników badań uzyskiwanych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska. Całkowita wartość projektu wynosi 3,9 mln zł, z czego 85% stanowi dofinansowanie w ramach pomocy wspólnotowej regionalnego programu operacyjnego Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a 15% stanowi współfinansowanie z budżetu państwa. Projekt ma być realizowany w latach 2012–2013.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007–2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl.

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Andrzej Szczygieł
Infomację zamieściła Agnieszka Zasadzień
Ryzyko przekroczenia i przekroczenie poziomów alarmowych w powietrzu

Powiadomienie o przekroczeniu wartości dobowej 150 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu z dnia 18 grudnia 2018 roku (Czytaj dalej...)

www.obywatel.gov.pl