Podsumowaliśmy pracowity rok 2019
29 lutego 2020 r.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach, w związku z przekształceniami systemowymi Inspekcji Ochrony Środowiska w Polsce, przechodził w roku 2019 gruntowne zmiany organizacyjne i personalne.

Nowa koncepcja Inspekcji Ochrony Środowiska, której efektem ma być zwiększenie skuteczności przy jednoczesnym przyspieszeniu tempa reagowania inspektorów, ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw wyodrębniła ze struktur wojewódzkich inspektoratów wydziały monitoringu środowiska oraz laboratoria, które od początku roku 2019 r. podlegają bezpośrednio Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska. Obecnie, wszystkie te podmioty współpracują ze sobą w zakresach merytorycznych, jednak organizacyjnie stanowią odrębne jednostki i tak w województwie śląskim są to kolejno Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Katowicach Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz Centralne Laboratorium Badawcze Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska oddział w Katowicach.

Rok 2019 przyniósł nowe zadania dla Inspekcji Ochrony Środowiska – zadania, których zespół inspektorów w dotychczasowym składzie i przy dotychczasowym systemie pracy - nie byłby w stanie realizować. Dlatego jedną z głównych zmian było sukcesywne powiększanie grona inspektorów (ostatni nowy pracownik dołączył do naszego zespołu w grudniu 2019 r.), wprowadzenie całodobowej gotowości oraz ścisłej współpracy z Prokuraturą, Policją oraz Inspekcją Transportu Drogowego w zakresie ograniczenia problemu nielegalnego gospodarowania odpadami. Wspólne - z Policją i Inspekcją Transportu Drogowego - kontrole transportów odpadów, udział w śledztwach prowadzonych przez Prokuraturę, ścisła współpraca z częścią samorządów, prowadzących na swoich terenach akcje przeciwko nieuczciwym firmom, to tylko nieliczne z nowych zadań realizowanych przez inspektorów. Część nowo przyjętych osób, wspólnie z doświadczonymi Inspektorami Inspekcji Ochrony Środowiska, tworzy grupę interwencyjno-wyjazdową, reagującą na interwencje i zdarzenia zgłaszane do Inspektoratu telefonicznie lub na alarmowy adres e-mail: dyzur@katowice.wios.gov.pl

Wymiernym skutkiem wprowadzonych zmian była liczba wpływających do Inspektoratu interwencji oraz zrealizowanych przez nas kontroli interwencyjnych. W roku 2019 do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach wpłynęło o 27% więcej wniosków o podjęcie interwencji i przeprowadzenie kontroli niż w roku poprzednim, ogółem do Inspektoratu wpłynęły 1602 wnioski o interwencję lub przeprowadzenie kontroli. We własnym zakresie rozpatrzono 1262 wnioski (w 2018 r. – 1000), z tego w 91 % przypadków Inspektorat uznał wniosek za zasadny i podjął działania w ramach własnych kompetencji, a tylko w 8 przypadkach uznał otrzymane zgłoszenie za bezpodstawne, pozostawiając je bez rozstrzygnięcia. Spośród wszystkich otrzymanych wniosków do załatwienia przez inne organy zgodnie z właściwością przekazano 340 wniosków. Oznacza to, że taka liczba wpływających interwencji została niewłaściwie skierowana – powinna wpłynąć do innej instytucji - inspektorzy nie mogli podjąć działań ponieważ nie pozwalają im na to obowiązujące przepisy. Najczęściej pojawiające się korespondencji tematy dotyczyły problemów związanych z gospodarką odpadami (30%), następnie – zanieczyszczenia powietrza (27 %), uciążliwości związanych z hałasem (17%) oraz problemów z gospodarką wodno-ściekową (16 %).

W roku 2019 WIOŚ w Katowicach przeprowadził ogółem 2387 kontroli. W tym liczba kontroli z wyjazdem w teren z ustalonym podmiotem (tzn. kontroli w konkretnym podmiocie prowadzącym działalność gospodarczą) wyniosła 739, z tego 295 były to kontrole wpisane do Planu kontroli na rok 2019. W związku ze zgłaszanymi interwencjami, na wniosek innych instytucji lub samych podmiotów przeprowadzono 444 kontroli pozaplanowe, z tego 325 były to kontrole interwencyjne. Ponadto wykonano 342 kontrole z wyjazdem w teren bez ustalonego podmiotu (z taką kontrolą mamy do czynienia wówczas, kiedy nie jest ona prowadzona w określonym podmiocie gospodarczym), co stanowi wzrost w stosunku do roku 2018 o 271%. Na tę liczbę złożyły w tym wykonano 58 kontroli związanych z transportem odpadów i 284 kontrole rozpoznania zanieczyszczenia w terenie. Efektem samych tylko kontroli interwencyjnych, w związku z nieprzestrzeganiem przepisów ochrony środowiska było nałożenie:

  • • 140 mandatów;

wydanie:

  • • 188 zarządzeń pokontrolnych;

skierowanie:

  • • 20 wniosków do organów ścigania;
  • • 39 wniosków do sądu powszechnego;
  • • 80 wniosków do organów administracji rządowej;
  • • 145 wniosków do organów administracji samorządowej;

wszczęcie:

  • • 130 postępowań karno-administracyjnych (część z nich ze względu na obowiązujące przepisy nadal trwa);

oraz wydanie:

  • • 28 decyzji nakładających zobowiązania niepieniężne.

Zdjęcie przedstawiające pracę inspektorów Zdjęcie przedstawiające pracę inspektorów

Zdjęcie przedstawiające pracę inspektorów Zdjęcie przedstawiające pracę inspektorów

Zdjęcie przedstawiające pracę inspektorów Zdjęcie przedstawiające pracę inspektorów

Zdjęcie przedstawiające pracę inspektorów Zdjęcie przedstawiające pracę inspektorów

Zdjęcie przedstawiające pracę inspektorów

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Małgorzata Zielonka-Alker
Infomację zamieścił: Agnieszka Zasadzień
Powiadomienie o ryzyku przekroczenia i przekroczeniu poziomu informowania lub poziomu alarmowego zanieczyszczeń w powietrzu

Powiadomienie o ryzyku przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 9 maja 2020 r. (Czytaj dalej...)

www.obywatel.gov.pl