Inspektorzy w akcji przez całą dobę
14 lutego 2020 r.

Od stycznia 2020 roku w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Katowicach funkcjonuje grupa interwencyjno-wyjazdowa, której członkowie pełnią dyżury przez całą dobę reagując na zgłoszenia pod alarmowy numer telefonu 539 344 130.

Interwencje oraz sytuacje awaryjne, związane z zanieczyszczeniem środowiska, zgłaszać można także za pośrednictwem poczty elektronicznej dyzur@katowice.wios.gov.pl.

Już pierwsze tygodnie nowego roku pokazały, jak bardzo potrzebna jest taka forma działania inspektorów. Tylko w miesiącu lutym prowadzili oni działania interwencyjne w terenie ponad 20 razy. Jednym z najgorętszych dni był czwartek 20 lutego 2020 r., kiedy to inspektorzy WIOŚ reagowali cztery razy, z czego trzy interwencje dotyczyły porzucenia bądź niewłaściwego postępowania z odpadami, a jedno zanieczyszczenia wody prawdopodobnie substancjami ropopochodnymi.

Nielegalny transport odpadów w Zabrzu

19 lutego br. inspektorzy z grupy interwencyjno-wyjazdowej zostali powiadomieni przez Policję z Zabrza o nielegalnym transporcie odpadów zatrzymanym na terenie pokopalnianym przy ul. Ziemskiej w Zabrzu. Teren ten jest dzierżawiony przez osobę fizyczną i utwardzany przez nią za pomocą gruzu budowlanego. Przybyli na miejsce inspektorzy stwierdzili, że do zagłębienie terenu wsypane zostały jednak odpady po przetwarzaniu tworzyw sztucznych i gumy, a także stłuczka szklana (szkło pochodzące z szyb samochodowych). Oględziny całego terenu wykazały, że znajdują się na nim duże nasypy ziemi i gruzu, na których wyczuwalny był zapach odpadów komunalnych. Kierowca samochodu nie posiadał dokumentów przewozowych, a samochód nie był właściwie oznakowany. Z oświadczeń kierowcy wynikało, że jest pracownikiem firmy z Wyr i dostał polecenie przywiezienia odpadów we wskazane mu miejsce. Działania kontrolne WIOŚ w Katowicach dotyczyć będą zarówno dzierżawcy terenu – przeprowadzona zostanie kontrola zgodności prowadzonych prac z posiadaną dokumentację, jak i ustalenia faktycznego źródła odpadów.

Zanieczyszczenie potoku Gostynia w Tychach

W związku ze zgłoszoną telefonicznie interwencją inspektorzy WIOŚ w czwartek 20 lutego przeprowadzili oględziny wskazanego miejsca i pobrali do badań próby wody. Próby zostały przekazane do katowickiego oddziału Centralnego Laboratorium Badawczego GIOŚ. Zostaną przeanalizowane w szerokim zakresie między innymi pod kątem chemicznego zapotrzebowania tlenu, na obecność azotu, fosforu, niklu a także fenoli. Wyniki badań będą znane najszybciej na początku marca.

Zakopywanie odpadów w Trachach

W związku z interwencją telefoniczną inspektorzy z grupy interwencyjno-wyjazdowej przeprowadzili rozpoznanie na wskazanym przez interweniującego terenie w miejscowości Trachy. Na miejscu zidentyfikowali potencjalne miejsce zakopywania odpadów, a fakt ten potwierdzili przesłuchując właściciela terenu. Podczas oględzin miejsce zostało rozkopane, unosił się z niego intensywny zapach substancji chemicznych (rozpuszczalniki, zużyte paliwo). Inspektorzy pobrali do badań próby zanieczyszczonej gleby, zobowiązali także właściciela terenu do usunięcia ziemi stanowiącej obecni odpad niebezpieczny i przekazania jej do firmy posiadające stosowne zezwolenia. Jednocześnie zobowiązano właściciela terenu do przedstawienia Inspektoratowi dowodu w postaci odpowiednich dokumentów do piątku 28 lutego br.

Porzucenie odpadów niebezpiecznych w Jastrzębiu -Zdroju

20 lutego 2020 r. w godzinach popołudniowych policjanci z Jastrzębia Zdroju telefonicznie zgłosili fakt odkrycia porzuconych w okolicach ul. Brzezińskiej pojemników typu mauzer z niewiadomą substancją. Badania wykonane przez strażaków z grupy ratownictwa chemicznego i ekologicznego z Bielska-Białej nie pozwoliły na identyfikację substancji. Strażacy zabezpieczyli teren, zbierając ziemie zanieczyszczoną substancją. Inspektorzy pobrali do badań próby, przekazując je do katowickiego oddziały Centralnego Laboratorium Badawczego GIOŚ. Wyniki badań nie są jeszcze znane inspektorom. Po przeprowadzeniu czynności przez inspektorów, teren został przejętych przez policjantów z Komendy Miejskiej Policji w Jastrzębiu Zdroju.

Komunalne osady ściekowe w miejscowości Chechło

Zgłoszenie o prawdopodobnych nieprawidłowościach w stosowaniu komunalnych osadów ściekowych w Chechle przy ulicy Szkolnej wpłynęło do WIOŚ w Katowicach za pośrednictwem alarmowej skrzynki poczty elektronicznej. Z treści interwencji wynikało, że działania na jednej z działek prowadzone są głównie w nocy. W związku z tym, inspektorzy z grupy interwencyjno-wyjazdowej przeprowadzili nocne rozpoznanie terenie. Podczas kontroli na wskazanym terenie niebyły prowadzone żadne prace. Niemniej inspektorzy stwierdzili na miejscu duże ilości rozplantowanego oraz nierozplantowanego osadu ściekowego, wyczuwalny był charakterystyczny dla tego odpadu zapach. Efektem rozpoznania jest kontrola interwencyjna, która ma wskazać właściciela terenu, wytwórcę osadów, określić stan prawny prowadzonej na działce działalności oraz wskazać czy wytwórca wykonał badania prób przekazanych osadów.

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Małgorzata Zielonka
Infomację zamieścił: Agnieszka Zasadzień
Powiadomienie o ryzyku przekroczenia i przekroczeniu poziomu informowania lub poziomu alarmowego zanieczyszczeń w powietrzu

Powiadomienie o ryzyku przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 9 maja 2020 r. (Czytaj dalej...)

www.obywatel.gov.pl