Porzucenie odpadów w powiecie cieszyńskim
30 stycznia 2020 r.

W ostatnich dniach w kilku miejscowościach na terenie powiatu cieszyńskiego doszło do odkrycia nielegalnie porzuconych odpadów. Inspektorzy WIOŚ w Katowicach podczas oględzin w terenie stwierdzili, że część odpadów umieszczona była na naczepach, część na paletach bezpośrednio na podłożu, pewna ilość także na nieużytkach rolnych. Większość z nich była szczelna, tylko w dwóch przypadkach inspektorzy stwierdzili wyciek, który został od razu zabezpieczony. Pojemniki porzucone na nieużytkach w czasie oględzin były szczelne.

Górki Wielkie

24 stycznia br. WIOŚ otrzymał zgłoszenie z Policji w Skoczowie dot. porzucenia beczek z odpadami niebezpiecznymi w Czarnym Lesie okolice ul. Nowy Świat w Górkach Wielkich. Inspektorzy przy udziale funkcjonariuszy Policji i Straży Pożarnej na miejscu stwierdzili , że w rowie przy drodze leśnej znajduje się 14 beczek z odpadami, ponadto w odległości ok.20 m na zachód w tym samym rowie znajduje się 36 beczek. Obecność porzuconych odpadów odkryli pracownicy Leśnictwa Równica. Nadleśnictwo Ustroń zobowiązało się do usunięcia odpadów i rozpoczęło poszukiwania firmy specjalistycznej do utylizacji tego rodzaju odpadów. Policja prowadzi czynności śledcze.

Wiślica

25 stycznia br. inspektorzy zostali powiadomieni przez Policję w Skoczowie o porzuconych paletopojemnikach tzw. mauserach w Wiślicy przy ul. Północnej na terenie nieużytków rolnych. Zbiorniki były wypełnione substancją płynną o nieznanym składzie. Na miejscu został zatrzymany kierowca samochodu dostawczego, w którym stwierdzono obecność dwóch takich samych zbiorników. Kierowca nie posiadał dokumentów przewozowych. Ustalono właściciela działki. Zatrzymany w Wiślicy samochód dostawczy został skierowany na parking wyznaczony przez Marszałka Województwa Śląskiego, specjalnie dla tych celów przeznaczony. Samochód z odpadami pozostanie na parkingu do czasu ustalenia w decyzji administracyjnej sposobu i miejsca ich zagospodarowania. Koszty skierowania pojazdu wraz z odpadami na parking, pokrywa podmiot wykonujący transport. Jego kierowca wyjaśnił, że dostał zlecenie telefoniczne (nie znał nazwiska zlecającego) na przetransportowanie towaru z terenu jednej z firm z siedzibą w Wiśle na miejsce, w którym został zatrzymany.

Ustroń

25 stycznia br. inspektorzy zostali poinformowania przez Policję w Skoczowie, że właściciel jednej z firm zlokalizowanej przy ul. Sportowej w Ustroni zgłosił porzucenie odpadów na jego terenie. Przybyli na miejsce inspektorzy stwierdzili, ze są to odpady ciekłe zgromadzone na paletach w pojemnika DPPL (Mauser) i beczkach 200 l, zmagazynowane bezpośrednio na podłożu utwardzonym kruszywem i betonowymi płytkami, częściowo owinięte. Wokół wyczuwalny był intensywny zapach rozpuszczalników. Pojemniki w momencie oględzin były zamknięte, jednak z jednego z nich stwierdzono wyciek, który został natychmiast zabezpieczony. 27 stycznia br. bielska Delegatura WIOŚ przeprowadziła kolejne oględziny w terenie, inspektorzy rozpoczęli także kontrolę w podmiocie, gdzie odpady były zmagazynowane. Kolejna informacja o stwierdzeniu w Ustroniu nielegalnego magazynowania odpadów w miejscu nie przeznaczonym, wpłynęła do Delegatury WIOŚ w Bielsku – Białej we wtorek 28 stycznia br. Podczas oględzin inspektorzy stwierdzili na miejscu nieoznakowane beczki metalowe i beczki z tworzywa sztucznego, szczelnie zamknięte, z których nie stwierdzono wycieków. Jedynie jeden z pojemników był była nieszczelny, został jednak natychmiast zabezpieczony przez Straż Pożarną, a wyciek zebrany. Na wniosek policjantów z Komisariatu Policji w Ustroniu, biegły z zakresu ochrony środowiska przy Sądzie Okręgowym w Katowicach pobrał próbki substancji o nieznanym pochodzeniu z porzuconych beczek.

Pojemniki z odpadami w takim stanie, w jakim zastali je inspektorzy WIOŚ w momencie oględzin - nie stanowiły bezporedniego zagrożenia dla środowiska. Jednak ze względu na ich prawdopodobną zawartość (odpady farb i lakierów, na co wskazywać może charakterystyczny, łatwo identyfikowalny zapach rozpuszczalnika), są one potencjalnym zagrożeniem. W tej sytuacji WIOŚ w przypadku odpadów w Wiślicy i obu przypadkach dotyczących Ustronia, wystąpi do władz samorządowych o podjęcie działań przewidzianych w przepisach art. 26a ustawy o odpadach

Ustroń - składowanie odpadów Ustroń - składowanie odpadów

Wisła - składowanie odpadów Wiślica - składowanie odpadów

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Małgorzata Zielonka-Alker
Infomację zamieścił: Agnieszka Zasadzień
Powiadomienie o ryzyku przekroczenia i przekroczeniu poziomu informowania lub poziomu alarmowego zanieczyszczeń w powietrzu

Powiadomienie o ryzyku przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 9 maja 2020 r. (Czytaj dalej...)

www.obywatel.gov.pl