Szesnasta roczna ocena jakości powietrza w województwie śląskim, obejmująca 2017 rok
30 kwietnia 2017 r.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony środowiska w Katowicach w dniu 27.04.2018 roku przekazał Marszałkowi Województwa Śląskiego „Szesnastą roczną ocenę jakości powietrza w województwie śląskim, obejmującą 2017 rok”.

W ocenie przedstawiono stan jakości powietrza w województwie śląskim w 2017 roku jak również przeprowadzono analizę porównawczą z jakością powietrza w latach poprzednich.

Ocena wykonana została dla pięciu stref jakości powietrza wydzielonych w województwie śląskim. Strefy zaliczone zostały do odpowiedniej klasy dla wszystkich substancji podlegających ocenie, w tym: benzen, dwutlenek azotu, dwutlenek siarki, tlenek węgla, ozon, pył zawieszony PM10, pył zawieszony PM2,5, zawarte w pyle arsen, benzo(α)piren, ołów, kadm oraz nikiel.

Ocena ponownie wykazała przekroczenia norm dla pyłu zawieszonego PM10 i pyłu zawieszonego PM2,5, na znacznej części województwa śląskiego, a w przypadku zawartego w pyle benzo(α)pirenu dla obszaru prawie całego województwa. Główną przyczyną złej jakości powietrza w województwie śląskim w okresie sezonu grzewczego, wpływającą na ocenę całoroczną, jest emisja z indywidualnego ogrzewania budynków mieszkalnych.

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Andrzej Szczygieł
Infomację zamieścił: Agnieszka Zasadzień
Ryzyko przekroczenia i przekroczenie poziomów alarmowych w powietrzu

Powiadomienie o przekroczeniu wartości dobowej 150 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu z dnia 31 marca 2019 roku (Czytaj dalej...)

www.obywatel.gov.pl