Ćwiczenia zewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego w PPG Polifarbie Cieszyn S.A.
4 maja 2017 r.

25 kwietnia 2017 r. przedstawiciel Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach Delegatury w Bielsku-Białej brał udział w ćwiczeniach sprawdzających założenia zewnętrznego planu operacyjno ratowniczego, opracowanego dla zakładu dużego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej PPG Polifarb Cieszyn S.A.

Analiza scenariuszy awaryjnych przyjętych dla tego zakładu wykazała, że skutki ewentualnej awarii mogą objąć swym zasięgiem tereny położone poza jego granicami, w tym takie, które mają zasięg transgraniczny. Zobligowało to Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej do sporządzenia zewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego. Dokument ten wymaga przeprowadzania okresowej aktualizacji i weryfikacji w postaci ćwiczeń. Raz na trzy lata biorą w nich udział służby wskazane w planie, są to między jednostki Państwowej Straży Pożarnej oraz przedstawiciele Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach.

W ramach ćwiczeń przeprowadzonych pod koniec kwietnia, zaprezentowane zostały najistotniejsze kwestie zawarte w planie. Dotyczyły one między innymi: scenariuszy awaryjnych przyjętych dla zakładu, zadań jakie są przypisane do realizacji dla poszczególnych służb i instytucji współdziałających. Przedstawiono również informacje na temat obiektów położonych w prognozowanych strefach zagrożenia. Ponadto poruszona została tematyka związana z transpozycją unijnej dyrektywy Seveso III do prawa krajowego. Skutkuje ona istotnymi zmianami w ustawie Prawo ochrony środowiska, w tym wejściem w życie nowego aktu wykonawczego w postaci rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać plany operacyjno-ratownicze.

Po zakończeniu części sztabowej, przystąpiono do praktycznego przećwiczenia działań ratowniczo-gaśniczych na terenie Zakładu w związku z symulowanym pożarem jednego ze zbiorników magazynowych o pojemności 1000 m3, zawierającego łatwopalną substancję ciekłą.

Zdjęcie Zdjęcie

Zdjęcie

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Małgorzata Zielonka-Alker
Infomację zamieścił: Agnieszka Zasadzień
Ryzyko przekroczenia i przekroczenie poziomów alarmowych w powietrzu

Powiadomienie o przekroczeniu wartości dobowej 150 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu z dnia 31 marca 2019 roku (Czytaj dalej...)

www.obywatel.gov.pl